Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức (12/05/2015)
Ngày 06.4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 117/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

 Thông báo nêu rõ: Trong năm 2014 và đầu năm 2015, công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức đã được Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương quan tâm, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Các lĩnh vực cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính, công vụ, công chức, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đạt được kết quả thiết thực, góp phần vào phát triển thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 của đất nước. Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra, cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức còn một số hạn chế.

Thủ tướng yêu cầu, trong năm 2015 phải tạo được những chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức. Theo đó, các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể:

Quán triệt sâu sắc vai trò của cải cách hành chính, trong đó cải cách chế độ công vụ, công chức là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình, kế hoạch với mục tiêu rõ ràng, phân công cụ thể nhiệm vụ và trách nhiệm từng cơ quan, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Tập trung cải cách thể chế, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm quyền tự do, dân chủ của người dân theo Hiến pháp. Bảo đảm tính hợp pháp, hợp hiến, tính khả thi khi xây dựng văn bản pháp luật; chú ý việc phản hồi chính sách và thường xuyên rà soát, kiểm tra để sửa đổi, bổ sung, kịp thời loại bỏ các quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Khắc phục tình trạng nợ đọng nghị định, thông tư quy định chi tiết luật, pháp lệnh.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính theo các lĩnh vực trọng tâm nêu tại Nghị định số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016.

Thực hiện rà soát, loại bỏ các trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thành việc xác định vị trí việc làm.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công; đẩy nhanh việc xây dựng Chính phủ điện tử; khuyến khích sử dụng phương thức thuê khoán dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.


Quảng cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Nam

Theo Sở Nội Vụ Quảng Nam

Lượt xem:  711 Bản in Quay lại

Tin đã đưa