Danh bạ Sở Nội Vụ
Danh bạ Sở Nội Vụ (11/05/2015)
Danh bạ
STT
Họ & Tên
Điện Thoại / Email
1
Võ Thanh Lân
P.Chánh TT 
Thanh tra sở
 0905 430 427 
 3 838515 

 lansnvqnam@gmail.com
2
Lê Tấn Hòa
Chuyên viên
Thanh tra sở
 01229 525 466
 3 838515 

 tanhoasnv@gmail.com
3
Phạm Thị Lan Trinh
Chuyên viên
Thanh tra sở
 01267 078 909 
 3 838515 

 lantrinhsnv@gmail.com
4
Nguyễn Đình Tăng
P.Trưởng Ban 
Ban Thi đua – Khen thưởng
 0906 510 169 
 3 813109 

 ngdinhtang@gmail.com
5
Đặng Thị Kim Anh
P.Chánh Văn phòng
Ban Thi đua – Khen thưởng
 0977 673 405 
 3 813689 

 dangkimanh1408@gmail.com
6
Võ Nguyên Huân
P.Trưởng Ban 
Ban Thi đua – Khen thưởng
 0985 007 717 
 3 852751 

 vonguyenhuan@yahoo.com
7
Phan Văn Viên
Chuyên viên
Ban Thi đua – Khen thưởng
 01696 097 380 
 3 813689 

 vienqn@gmail.com
8
Châu Thị Hồng Thắm
Chuyên viên
Ban Thi đua – Khen thưởng
 0945 313 539 
 3 852751 

 hongtham@yahoo.com.vn
9
Trần Thị Mẫn
Chuyên viên
Ban Thi đua – Khen thưởng
 0905 951 390 
 3 852751 

 thanhhuyen26042006@gmail.com
10
Nguyễn Văn Nghiệp
Chuyên viên
Ban Thi đua – Khen thưởng
 0972 180 082 
 3 852752 

 vannghiepsnv@gmail.com
11
Nguyễn Thị Hường
Cán sự
Ban Thi đua – Khen thưởng
 0936 127 356 
 3 852751 

 huongtdktqnam@gmail.com
12
Phạm Ngọc Quý
Kế toán
Ban Thi đua – Khen thưởng
 0905 235 577 
 3 813689 

 quytdktqnam@gmail.com
13
Phạm Thị Quế
Văn thư
Ban Thi đua – Khen thưởng
 0983 756 269 
 3 813689 
14
Dương Thu
Lái xe
Ban Thi đua – Khen thưởng
 0982 014 736 
 3 813689 

  
15
Đỗ Vạn Bình
P.Trưởng Ban 
Ban Tôn giáo
 0976 556 901 
 3 820276 

 binhtgqn@yahoo.com
16
Nguyễn Mính
TP Nghiệp vụ 
Ban Tôn giáo
 0982 303 056 
 3 852986 

 minhbtg92@yahoo.com.vn
17
Cao Minh Khiết
PTP Nghiệp vụ 
Ban Tôn giáo
 0935 963 169
 3 820264 

  
18
Dương Hồ Phương
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
 01206 008892


 duonghophuong2011@gmail.com
19
Nguyễn Văn Chính
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
 01635 222 759


 nguyenchinh121975@gmail.com
20
Nguyễn Thành Phước
Chuyên viên
Ban Tôn giáo
 0905 411 241


 thanhphuoc.08a2@gmail.com

 

Theo Sở Nội Vụ Quảng Nam

Lượt xem:  484 Bản in Quay lại