Xác định vị trí việc làm, biên chế có “phình” lên không?