Tra cứu văn bản
Ban hành
Từ ngày:     Đến ngày:
Số hiệu văn bản:
Trích yếu:
Lĩnh vực:
Loại văn bản:
Cơ quan ban hành:
5 văn bản
TTKý hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgày ban hành
1 HD-TDKT
Hướng dẫn tổ chức tổng kết phong trao thi đua yêu nước năm 2017
Công chức, viên chức 14/11/2017
2 91/2017/NÐ-CP
Nghi dinh 91 ve thi dua khen thuong
Công chức, viên chức 01/11/2017
3 407/QÐ-UBND
Thanh lập
Công chức, viên chức 02/08/2016
4 1359/UBND
Đăng ký rút ngắn thời gian thực hiện TTHC
Công chức, viên chức 13/04/2016
5 01 /TB-NV
Thông báo Mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính và chuyên viên
Công chức, viên chức 29/07/2015