Phường Minh An tiếp tục thực hiện thắng lợi thu thuế SDĐPNN - 2018
Phường Minh An tiếp tục thực hiện thắng lợi thu thuế SDĐPNN - 2018 (21/05/2018)
Trong những năm qua, với sự vào cuộc đồng bộ hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân trong phường, Nhân dân và cán bộ phường Minh An luôn luôn thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch thu thuế SDĐPNN hàng năm, là đơn vị luôn dẫn đầu trên toàn địa bàn thành phố.

Năm 2018 là năm thứ 2 của chu kỳ ổn định giá đất tính thuế SDĐPNN 5 năm tiếp theo (2017-2021), số thuế SDĐPNN lập bộ ghi thu năm 2018 đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về cơ bản là bằng với số thuế ghi thu của năm 2017, trừ các trường hợp có thay đổi làm ảnh hưởng đến diện tích tính thuế, thay đổi đối tượng được miễn, giảm thuế SDĐPNN.

Phát huy truyền thống đã đạt được trong những năm qua, năm 2018 Nhân dân và cán bộ phường Minh An tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch thu thuế SDĐPNN, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu thuế SDĐPNN đã đề ra.

Để công tác triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) năm 2018 trên địa bàn phường đạt kết quả, UBND phường Minh An triển khai Kế hoạch thu thuế SDĐPNN năm 2018 tại Đội thuế liên xã phường số 1 và các khối phố trên địa bàn phường từ ngày 14 đến ngày 18/ 5/2018. Kết quả    

  1. Khối  An Thái:            78.671.958đ
  2. Khối An Thắng:          80.609.753đ
  3. Khối An Định:            76.816.704đ
  4. Khối An Hội:              25.138.505đ
  5. Khối Đồng Hiệp:        10.462.373đ

Tổng số thu từ ngày 01/01 đến ngày 18/5/2018: 276.080.293 đ. Đạt 109,12% dự toán pháp lệnh năm, đạt 104,18% dự toán phấn đấu năm và đạt 92,02% dự toán HĐND thành phố giao cả năm 2018.

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh phường và xe lưu động, trang trí trực quan được chú trọng. Đồng thời có sự vào cuộc đồng bộ hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân trong toàn phường đã đem lại kết quả trên.

 

Tin: Đội Thuế phường Minh An.

Lượt xem:  230 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường