Chi hội Nông dân khối Phước Hải ra mắt Tổ hội Nghề nghiệp, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản và vớt rác thải nhựa trên sông