Hướng dẫn đồng bộ tài khoản dịch vụ công quốc gia với VneID
Hướng dẫn đồng bộ tài khoản dịch vụ công quốc gia với VneID (03/06/2024)
Thực hiện Công văn số 252/STTTT-CNTT&BCVT ngày 18/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về hướng dẫn đồng bộ tài khoản dịch vụ công quốc gia với VneID và Công văn số 135/VHTT ngày 22/3/2024 của Phòng VHTT Tp Hội An về triển khai đồng bộ tài khoản dịch vụ công quốc gia với VneID. UBND xã Cẩm Thanh hướng dẫn công dân/tổ chức thực hiện liên kết, đồng bộ tài khoản DVC Quốc gia và tài khoản định danh điện tử VneID của Bộ Công An như sau:

Hiện nay, Cổng DVC tỉnh Quảng Nam https://dichvucong.quangnam.gov.vn đang xác thực tài khoản qua Cổng DVC Quốc gia https://dichvucong.gov.vn. Việc sử dụng 01 tài khoản chung trên Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC tỉnh để thuận tiện cho công dân/tổ chức, đồng thời đồng nhất kho dữ liệu giấy tờ, kết quả TTHC được số hóa, tái sử dụng của công dân/tổ chức trên các Cổng dịch vụ công.

Qua đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, UBND Tp Hội An yêu cầu và hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trên địa bàn thực hiện đăng ký, đăng nhập và thực hiện đồng bộ tài khoản DVCQG với tài khoản định danh điện tử VNeID để sử dụng dịch vụ mà không cần phải liên kết lại tài khoản 

File hướng dẫn thực hiện kèm theo Công văn số 252/STTTT-CNTT&BCVT ngày 18/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông

 Sau khi công dân/tổ chức thực hiện liên kết, đồng bộ tài khoản DVC Quốc gia và tài khoản định danh điện tử VneID của Bộ Công An thì có thể đăng nhập vào cổng DVC tỉnh bằng VneID/tài khoản DVC để sử dụng dịch vụ mà không cần phải liên kết lại tài khoản.

 

AD

Lượt xem:  17 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường