Thông báo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Cẩm Thanh tháng 5/2024 (15/4/2024-15/5/2024)
Thông báo tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Cẩm Thanh tháng 5/2024 (15/4/2024-15/5/2024) (31/05/2024)
Thực hiện kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Cẩm Thanh ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND xã Cẩm Thanh UBND xã Cẩm Thanh thông báo công khai kết quả Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Cẩm Thanh tháng 5/2024 (15/4/2024-15/5/2024) như sau:

Số hồ sơ tiếp nhận: 100 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ tiếp nhận mới: 88hồ sơ;

+ Hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang: 12 hồ sơ.

- Hồ sơ trực tuyến (một phần, toàn trình): 32 hồ sơ, đạt 36,3% .

- Hồ sơ đã giải quyết: 94 hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 94hồ sơ;

+ Hồ sơ trễ hạn: 0 hồ sơ.

- Hồ sơ đang giải quyết: 06hồ sơ, trong đó:

+ Hồ sơ đang giải quyết trễ hạn: 0 hồ sơ.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn: 100%.

- Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 14,8%

 

AD

Lượt xem:  12 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường