Cẩm Thanh phấn đấu hoàn thành xây dựng ba khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, và xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020