Đảng bộ phường Cẩm Phô tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa 11.
Đảng bộ phường Cẩm Phô tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa 11. (15/05/2015)
Ngày 18/9/2014, tại hội trường Đảng bộ phường Cẩm Phô đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa 11 tới toàn thể đảng viên toàn Đảng bộ và cán bộ công chức của phường.

Tại hội nghị, các đảng viên, cán bộ công chức  đã được nghiên cứu, quán triệt những vấn đề cơ bản tại Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 của Đảng. Trong đó tập trung quán triệt tinh thần cơ bản về quy chế bầu cử trong Đảng; việc tiếp tục thực hiện quy định lấy phiếu tín nhiệm; chủ trương của Đảng về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 12 của Đảng; quán triệt tinh thần Nghị quyết số 33 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Ngay sau hội nghị, Đảng bộ phường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa 11 của Đảng, nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

UBND Phường Cẩm Phô

Lượt xem:  781 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Website các phòng ban - xã phường