Bảo trợ xã hội
Thủ tục hành chính > Bảo trợ xã hội
Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật:
(08/10/2019)
* Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được
* Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên
* Mất Giấy xác nhận khuyết tật
* Mất Giấy xác nhận khuyết tật
- Trình tự, thời gian thực hiện.

+ Bước 1: Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo Mẫu số 01 gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.
+ Bước 2: Sau 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.
- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm có:
Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Ủy ban nhân dân cấp xã
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy xác nhận khuyết tật (đổi, cấp lại).
- Lệ phí: Không

Tải mẫu đơn

UBND xã Cẩm Kim

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng 09/01/2018

Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 09/01/2018

Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết:

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 09/01/2018

Trình tự, thời gian thực hiện.

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường