Tổ chức thành công hội thi "Thanh niên thời đại mới" năm 2018