Mặt trận và các đoàn thể
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận, Đoàn thể
(14/05/2015)
Danh sách nhân sự UBMT, các tổ chức chính trị - xã hội
  • Ông Nguyễn Văn Quang                     - Chủ tịch UBMTTQVN phường
  • Ông Lê Văn Hiệp                               - PCT. UBMTTQVN phường
  • Ông Lê Chớ                                      - Chủ tịch Hội CCB phường
  • Ông Đinh Cao Cường                         - PCT. Hội CCB phường
  • Ông Nguyễn Minh                              - Chủ tịch Hội ND phường
  • Ông Nguyễn Văn Sơn                        - PCT. Hội ND phường
  • Bà Đinh Thị Nhân                               - Chủ tịch Hội LHPN phường
  • Bà Nguyễn Thị Thu Uyên                    - PCT Hội LHPN phường
  • Bà Tống Thị Sương Nhi                     - Bí thư Đoàn TNCSHCM phường
  • Ông Trần Tiến Đạt                             - PBT Đoàn TNCSHCM phường

 

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  6 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường