Mặt trận và các đoàn thể
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận, Đoàn thể
(14/05/2015)
Danh sách nhân sự
 • Ông Nguyễn Thiết                             - Chủ tịch UBMTTQVN phường
 • Ông Lê Văn Hiệp                               - PCT. UBMTTQVN phường
 • Ông Hồ Hùng                                    - PCT. UBMTTQVN, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường
 • Ông Lê Chớ                                      - Chủ tịch Hội CCB phường
 • Ông Đinh Cao Cường                       - PCT. Hội CCB phường
 • Ông Nguyễn Minh                              - Chủ tịch Hội ND phường
 • Ông Nguyễn Văn Sơn                        - PCT. Hội ND phường
 • Bà Đinh Thị Nhân                               - Bí thư Đoàn TN phường
 • Bà Tống Thị Sương Nhi                     - PBT, Chủ tịch Hội LHTN phường
 • Bà Nguyễn Thị Xuân Liên                   - Chủ tịch Hội LHPN phường
 • Bà võ Thị Xuân                                   - PCT. Hội LHPN phường
 • Ông Nguyễn Thành Nuôi                    - CT. Hội NNCDDC/Dioxin phường
 • Ông Trần Văn Ánh                             - CT. Hội CTĐ phường

 

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  38 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường