Mặt trận và các đoàn thể
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Mặt trận, Đoàn thể
(14/05/2015)
Danh sách nhân sự
 • Ông Nguyễn Thiết                             - Chủ tịch UBMTTQVN phường
 • Ông Lê Văn Hiệp                               - PCT. UBMTTQVN phường
 • Ông Hồ Hùng                                    - PCT. UBMTTQVN, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường
 • Ông Lê Chớ                                      - Chủ tịch Hội CCB phường
 • Ông Đinh Cao Cường                       - PCT. Hội CCB phường
 • Ông Nguyễn Minh                              - Chủ tịch Hội ND phường
 • Ông Nguyễn Văn Sơn                        - PCT. Hội ND phường
 • Bà Đinh Thị Nhân                               - Bí thư Đoàn TN phường
 • Bà Tống Thị Sương Nhi                     - PBT, Chủ tịch Hội LHTN phường
 • Bà Nguyễn Thị Xuân Liên                   - Chủ tịch Hội LHPN phường
 • Bà võ Thị Xuân                                   - PCT. Hội LHPN phường
 • Ông Nguyễn Thành Nuôi                    - CT. Hội NNCDDC/Dioxin phường
 • Ông Trần Văn Ánh                             - CT. Hội CTĐ phường

 

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  29 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường