Ủy ban nhân dân
Giới thiệu > Ủy ban nhân dân
Ngày 01/10, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 07/2021/TTTTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
(23/11/2021)
Cụ thể, Thanh tra Chính phủ thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về
thanh tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (cấp bộ), Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh); doanh nghiệp Nhà
nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; cơ quan kiểm soát tài sản,
thu nhập thuộc cơ quan hành chính Nhà nước.

Trong quá trình tiến hành thanh tra trách nhiệm, Thanh tra Chính phủ xem Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam Số 43/2021 36 Bản tin Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam xét, đánh giá việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan gồm: a) Văn phòng Bộ, các tổng cục, cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp Nhà nước do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bộ trưởng) quyết định thành lập và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của Bộ. b) Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (cấp sở), Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), doanh nghiệp Nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. c) Văn phòng, các phòng, ban nghiệp vụ của doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và các tổ chức, đơn vị, cá nhân khác thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp đó. Việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 59 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ thẩm quyền xem xét, xác minh đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. Theo đó, trong quá trình tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, căn cứ vào yêu cầu của cuộc thanh tra, ngoài các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra, đoàn thanh tra có quyền xem xét, xác minh đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan khác để làm rõ các nội dung cần thanh tra. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra có trách nhiệm làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Theo: moha.gov.vn

Thùy Dung

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Ủy ban nhân dân 14/05/2015

Danh sách nhân sự UBND phường Cẩm An khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường