Phát triển Kinh tế - Xã hội
Giới thiệu > Phát triển Kinh tế - Xã hội
HỘ GIA ĐÌNH VĂN HÓA
(14/05/2015)
Năm 2018

 

HỘ GIA ĐÌNH VĂN HÓA

Năm 2018

                                                                                                              ĐVT: Hộ

Số TT

Chia Theo

khối Phố

Năm 2017

Năm 2018

Tổng

số hộ

Hộ đạt GĐVH

Tỷ lệ (%)

Tổng

số hộ

Hộ đạt GĐVH

Tỷ lệ (%)

 

Tổng số

1331

1300

97,6

1340

1290

96,2

01

An Bàng

335

327

97,6

333

319

95,8

02

An Tân

307

300

97,7

303

293

96,7

03

Tân Thành

209

205

98

204

202

99

04

Tân Thịnh

334

323

96,7

354

334

94,3

05

Tân Mỹ

146

145

99,3

146

142

97,2

 

UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH 13/05/2015

Chia theo khối phố có đến 31/12/2018

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường