Khảo sát và xác định mốc địa giới hành chính trên thực địa tại sông Cổ Cò