Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (19/06/2015)
Sáng ngày 22/4/2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh tổ chức họp thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 do Học Viện Chính sách - Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Ông Đinh Văn Thu Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp, tham dự có 21 thành viên HĐTĐ đại diện cho các Sở, Ban, ngành, 02 ủy viên phản biện và một số đại biểu khách mời thuộc các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND...

Copy of image002ql


Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 148/2005/QĐ-TTg ngày 17/6/2005. Sau nhiều năm thực hiện quy hoạch đề ra đã có những bước phát triển đáng kể về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh, đóng góp ngày càng lớn và quan trọng vào mục tiêu phát triển chung của vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.
Để đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp, dịch vụ, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và tẩm nhìn đến năm 2030 đã xác định các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cụ thể về kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh quốc phòng:
- Định hướng tăng trưởng GDP bình quân của tỉnh thời kỳ 2016-2020 đạt 11,5%, thời kỳ 2021- 2025 đạt 11%/năm. Đến năm 2020 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 44,5%, dịch vụ chiếm 46,5% và nông lâm nghiệp chiếm 9%; đến năm 2025 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 46,0%, dịch vụ chiếm 47,5% và nông lâm nghiệp di trì ổn định 6,5%;
- Định hướng phát triển vùng: Phân làm 02 vùng phát triển là vùng đồng bằng ven biển và vùng trung du miền núi;
- Về định hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn: Định hướng đến năm 2025 đạt tối thiểu 27 đô thị, trong đó nâng cấp 2 đô thị từ loại III lên loại II (Tam Kỳ, Hội An), nâng cấp 3 đô thị loại V lên loại IV (Hà Lam, Núi Thành, Thạnh Mỹ) và hình thành 9 đô thị mới loại V (Duy Nghĩa, Bình Minh, Trà Kiệu, Kỳ Lý, Trung Phước, Việt An, Kiểm Lâm, Chà Vàl, Sông Vàng).
- Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo liên kết rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng.
Ngoài nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, tại cuộc họp còn thông qua Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) và Báo cáo Phát thải nhà kính đối với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 do Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện.
Kết Luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan chủ đầu tư) nghiên cứu các đánh giá phản biện, ý kiến của các đại biểu hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trình Chính phủ phê duyệt để phục vụ nội dung chuẩn bị Đại Hội Đảng bộ lần thứ XXI của tỉnh Quảng Nam.

Theo tnmtquangnam.gov.vn

Lượt xem:  621 Bản in Quay lại

Văn bản pháp luật

Website các phòng ban - xã phường