UBND PHƯỜNG THANH HÀ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VỀ TÁC HẠI CỦA MA TÚY ĐỐI VỚI CON NGƯỜI