Danh mục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch
Danh mục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch (06/09/2018)
Thực hiện Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05// 12/ 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành danh mục và thời gian giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh, UBND xã Tân Hiệp xây dựng danh mục giải quyết TTHC trên lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để công dân trên địa bàn phường tra cứu, liên hệ giải quyết TTHC có liên quan.

Thực hiện Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05// 12/ 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành danh mục và thời gian giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh, UBND XÃ TÂN HIỆP xây dựng danh mục giải quyết TTHC trên lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để công dân trên địa bàn phường tra cứu, liên hệ giải quyết TTHC có liên quan.

DANH MỤC VÀ THỜI GIAN

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ TÂN HIỆP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3960 /QĐ-UBND ngày 05/ 12/ 2011 của

 Chủ tịch UBND tỉnh)

--------------------------

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP HỘ TỊCH

 

STT

Lĩnh vực, thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Ghi chú

1

Đăng ký khai sinh

Trong ngày

 

2

Đăng ký lại việc sinh

05 ngày

 

3

Cấp bản sao Giấy khai sinh trong nước

Trong ngày

 

4

Đăng ký kết hôn

Trong ngày

 

5

Đăng ký lại kết hôn

05 ngày

Trường hợp cần xác minh thì thời gian xác minh không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ.

6

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

03 ngày

7

Đăng ký việc giám hộ

03 ngày

Trường hợp cần xác minh thì thời gian xác minh không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ

8

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

03 ngày

9

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

03 ngày

10

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

Trong ngày

Trường hợp lượng hồ sơ chứng thực nhiều thì 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

11

Đăng ký  việc nuôi con nuôi

5 ngày

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

12

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

Trong ngày

Trường hợp phức tạp, cần xác minh, thời hạn giải quyết kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc

13

Đăng Ký Khai tử

Trong ngày

 

14

Trích lục bản sao hộ tịch

Trong ngày

 

15

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

5 ngày làm việc

 

16

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trong ngày

 

 

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và người yêu cầu chúng thực không điểm chỉ được

Trong ngày

 

 

Chứng thực di chúc

Trong ngày

 

 

Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi

5 ngày

 

 

Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế

15 ngày

 

Ghi chú: Thời gian giải quyết hồ sơ công việc là thời gian làm việc (không kể ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết), được tính kể từ ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến ngày hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

BBT

Lượt xem:  289 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường