Số liệu dân số
Số liệu tổng hợp > Số liệu dân số
Số liệu dân số trung bình xã Tân Hiệp từ năm 2014-2018
(14/10/2018)
Số liệu dân số trung bình xã Tân Hiệp từ năm 2014-2018

Số liệu dân số trung bình xã Tân Hiệp từ năm 2014-2018

 

STT

Thôn

Dân số

2014

2015

2016

2017

2018

Tổng

2493

2233

2192

2227,5

 

1

Bãi Ông

695

657

655

645

 

2

Bãi Làng

1060

917

921

175,1

 

3

Thôn Cấm

356

340

343

342,5

 

4

Bãi Hương

382

319

322

645

 

 

 

BBT

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường