ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ĐÔ THỊ - AN TOÀN GIAO THÔNG .
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ĐÔ THỊ - AN TOÀN GIAO THÔNG . (13/04/2023)
Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân An đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường, đã chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thực hiện Công văn số 858-CV/TU, ngày 23/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hội An về tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông. Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu UBND; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; phát huy vai trò của các hội, đoàn thể từ phường đến các khối phố trong việc đẩy mạnh xây dựng và triển khai thực hiện các Cuộc vận động, với các chủ đề: “Văn hóa giao thông”, “Văn minh đô thị xanh, sạch, đẹp” và chuyên đề “tác hại của rượu, bia; đã uống rượu, bia - không lái xe”. đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.  Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; xác định rõ việc chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên.  Các chi bộ nhà trường  nhắc nhở học sinh tự giác chấp hành các quy định của pháp luật giao thông. Duy trì và triển khai thực hiện hiệu quả Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Các cấp ủy chi bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên ký và thực hiện cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, nhất là “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, “chấp hành nghiêm trật tự, mỹ quan đô thị ...... 

 

Võ Còn

Lượt xem:  93 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường