TÂN AN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI ( SỬA ĐỔI )
TÂN AN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI ( SỬA ĐỔI ) (21/03/2023)
Từ ngày 03/3/2023 đến ngày 05/3/2023, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội phường và 04 khối phố phường Tân An đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, hội viên, các vị đại biểu HĐND, các ủy viên UBMTTQVN, cán bộ, công chức và người lao động phường đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Với 14 lượt ý kiến, trong đó : Điều 10: Phân loại đất có ý kiến đề nghị bổ sung thêm trong Điều 10 của Dự thảo: “Nhóm đất sử dụng đa mục đích” để làm cơ sở thực hiện “chế độ sử dụng đất’ phù hợp với Điều 209 như trong Dự thảo.. Khoản 4 - Điều 74: Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất : Sau 3 năm kể từ ngày phê duyệt quy hoạch, nếu quy hoạch sử dụng đất không được thực hiện thì nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố công khai thì người sử dụng đất không bị hạn chế về các quyền sử dụng đất đã được pháp luật quy định và được lập các thủ tục tách thửa, chuyển mục đích và xây dựng nhà ở và các thủ tục khác theo quy định. Còn  Điều 78:  Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng :  đề nghị cần rà soát, quy định cụ thể hơn về điều kiện, tiêu chí cụ thể đối với trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Bởi vì, thu hồi đất là vấn đề liên quan đến nhiều tổ chức, quyền lợi, sinh kế của nhiều người dân. Đây cũng là một trong những lĩnh vực nhạy cảm có nhiều tranh chấp, khiếu kiện phức tạp trong nhiều năm qua. Do vậy, nên có quy định cho những trường hợp cụ thể để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, chủ đầu tư và người sử dụng đất; đồng thời, đề nghị cần quy định cụ thể hơn về việc trưng dụng đất, bồi thường về tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Có như vậy, mới giúp cho các địa phương sự chủ động hơn trong việc thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên cơ sở đặc điểm tình hình cụ thể của từng địa phương. Điểm d - Khoản 2 - Điều 85: Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Hiện nay một số dự án công dân không chấp hành việc cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến hành đo đạc thì không có biện pháp cưỡng chế đo đạc dẫn đến không có số liệu để lập thủ tục thông báo và quyết định thu hồi đất. . Điều 89: Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất : Đại đa số người dân đồng tình với Khoản 2 Điều 89 quy định: Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”. Liên quan đến vấn đề bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, nội dung quy định trong Dự thảo khá hợp lý, sát thực tiễn. Dự thảo quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất “Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”.  Điều 92: Bồi thường về chi phí đầu tư vào đất còn lại khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. : Đối với những hộ gia đình có diện tích bị thu hồi đất nông nghiệp nhiều thì đề nghị được xem xét nhận lại đất nông nghiệp ở xã, phường nếu có quỹ đất nông nghiệp hoặc bố trí đất nông nghiệp ở xã, phường khác hoặc bồi thường tăng từ 3 đến 5 lần  giá đất nông nghiệp được đền bù. . Điều 94: Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân : Diện tích thu hồi của hộ gia đình cá nhân lớn nhưng chỉ bố trí tái định cư theo hạn mức đất ở và đền bù giá đất với diện tích thu hồi còn lại so với giá thị trường quá thấp (30- 40%) so với giá thị trường nên đa số các hộ bị thu hồi không đồng ý với phương án được phê duyệt. Đề nghị nên quy định cụ thể về vấn đề này để công tác giải phóng mặt bằng được nhanh chóng nhằm thực hiện dự án  đúng theo tiến độ đề ra….. Hiện nay một số trường hợp không giải tỏa được, mặc dù người dân đã chấp hành và ủng hộ chủ trương chung, vì không đủ tiền để mua một suất tái định cư do họ thuộc đối tượng không được bồi thường về đất, khi giải tỏa. Vì vậy ý kiến người dân đề nghị Nhà nước có chính sách đối với các trường hợp không được bồi thường về đất, bằng cách cho giảm tiền sử dụng đất đồng thời cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất để dễ thực hiện việc giải tỏa (Bổ sung đối tượng này vào khoản 1, điều 1, Nghị định số 79 /2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014 ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất)….

                                           

 

Võ Còn

Lượt xem:  53 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường