ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHI QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHI QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII (19/09/2022)
Sáng ngày 8- 9, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tân An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho gần 300 cán bộ, đảng viên .

Các đảng viên đã nghe đồng chí Đinh Phú Đông ( Trưởng ban Tuyên Giáo Thành Ủy ) báo cáo các : Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới .

    Theo đồng chí Trần Lộc ( Bí thư Đảng Ủy phường )  : Ngay sau hội nghị,  Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII; trong đó, cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết, xây dựng lộ trình, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện gắn với điều kiện thực tế của địa phương, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo khả thi, thiết thực, hiệu quả . Ban Tuyên giáo Đảng ủy; MTTQ Việt Nam và các đoàn thể CT-XH phường; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII bằng các hình thức đa dạng, phù hợp, như: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (tin bài, truyền thanh phường, intemet,fanpage chính thống trên mạng xã hội, bản tin...); tuyên truyền thông qua các hội nghị, các cuộc họp, sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề.....

                         

 

Võ Còn

Lượt xem:  35 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 4 1 2 3 4
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường