Phường Tân An tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 01-của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Phường Tân An tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 01-của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (12/08/2022)
Sáng ngày ( 05/8 ), Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các đoàn thể chính trị- xã hội phường Tân An tổ chức Hội nghị triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Luật phòng, chống tham nhũng .

Hơn 100 cán bộ làm công tác Mặt trận, cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị- xã hội trên địa bàn phường đã tham dự . Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Lộc- Bí thư Đảng bộ phường quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";  Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực. Đồng chí Bí thư Đảng bộ phường yêu cầu tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên trong toàn phường tập trung, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên,Hội, đoàn viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  Các đại biểu Hội nghị cũng nghe báo cáo nội dung về Luật phòng, chống tham nhũng.

 Dịp nầy HĐND phường Tân An và các đoàn thể của phường  đã ký kết Quy chế phối hợp về vận động hội viên, đoàn viên tham gia tiếp xúc cử tri; giám sát việc giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh liên quan đến hội viên, đoàn viên......

                                                       

 

Võ Còn

Lượt xem:  39 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường