ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TÂN AN BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (06/11/2018)
Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...(Chỉ thị số 05 – CT /TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh )
Để có cơ sở tổ chức thực hiện tinh thần Chỉ thị 05, Đảng ủy phường Tân An đã ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức phường.

Nội dung cơ bản của Quy định nhằm quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Trung thành với Tổ quốc, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với nhân dân: gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến nhân dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Với công việc: hiểu biết, trách nhiệm, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với đồng nghiệp: Đoàn kết, chân tình, thẳng thắn, hợp tác giúp nhau cùng tiến bộ và với bản thân: Cần, kiệm, liêm, chính, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Việc thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và danh hiệu thi đua hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức./.

                                              

Nguyễn Tấn Bình

Lượt xem:  507 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường