PHƯỜNG TÂN AN THỰC HIỆN KÊ HOẠCH ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
PHƯỜNG TÂN AN THỰC HIỆN KÊ HOẠCH ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN, GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP (02/11/2018)
Ngày 24 tháng 8 năm 2018, Phòng Tài nguyên & môi trường thành phố Hội An ban hành Kế hoạch triển khai điều tra tháng phần, giám sát chất lượng phân loại rác tại nguồn của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hội An
Với mục đích xác định thành phần, khối lượng phát sinh rác thải của các doanh nghiệp với quy mô lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố, từ đó định hướng quản lý, giảm thiểu rác thải một cách hiệu quả nhất; đồng thời làm cơ sở đề xuất các giải pháp thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải một cách hợp lý, khoa học. Trên cơ sở đó tổng hợp, thống kê và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về chất thải rắn của thành phố Hội An, phục vụ cho công tác quản lý của các cơ quan chuyên môi về môi trường và bổ sung dữ liệu vào Sách trắng về rác thải của thành phố Hội An.

Thực hiện Kế hoạch trên, UBND phường Tân An đã tổ chức phát hành 48 quyển tài liệu hướng dẫn phân loại rác, giảm thiểu rác thải đến các doanh nghiệp trên địa bàn phường, ngoài ra vận động các tổ trưởng, trưởng khối phố và nhân dân khối phố tham gia giám sát việc phân loại rác tại nguồn ở các doanh nghiệp, đồng thời cử cán bộ môi trường tham gia đoàn kiểm tra, giám sát và điều tra thành phần rác thải. Từ đó nắm bắt chất lượng phân loại rác của các doanh nghiệp, nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phân loại rác, giảm thiểu rác thải tại địa phương...

Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc phân loại rác tại nguồn theo chủ trương chung, khuyến khích việc thu gom, lưu trữ rác thải, tận dụng nguồn tài nguyên trong rác thải./.

 

Nguyễn Tấn Bình

Lượt xem:  186 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường