KHỐI PHỐ XUÂN QUANG
KHỐI PHỐ XUÂN QUANG (30/10/2018)
DANH SÁCH HỘ ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2018
     
    TỔ 1:    
STT Họ và tên chủ hộ Tổ dân phố Ghi chú  
 
1 Trần Thị Tú Tổ 1    
2 Trịnh Xuân Mão Tổ 1    
3 Phạm Văn Dũng Tổ 1    
4 Võ Xuân Hát Tổ 1    
5 Nguyễn Thị Sâm Tổ 1    
6 Nguyễn Thị Hường Tổ 1    
7 Trần Trọng Ánh Tổ 1    
8 Trần Thị Gạo Tổ 1    
9 Nguyễn Thị Hòe Tổ 1    
10 Trịnh Xuân Tánh Tổ 1    
11 Nguyễn Thị Mai Tổ 1    
12 Dương Thị Kim Cúc Tổ 1    
13 Trần Văn Đông Tổ 1    
14 Võ Thanh Hùng Tổ 1    
15 Phạm Văn Phúc Tổ 1    
16 Hồ Thị Toàn Tổ 1    
17 Nguyễn Thị Hòe Tổ 1    
18 Phan Thị Thủy Tổ 1    
19 Nguyễn Thành Hải Tổ 1    
20 Trần Tấn Mỹ Tổ 1    
21 Dương Tấn Đàng Tổ 1    
22 Nguyễn Tấn Đạt Tổ 1    
23 Nguyễn Văn Long Tổ 1    
24 Nguyễn Văn Chỉnh Tổ 1    
25 Trần Thị  Nhân Tổ 1    
26 Nguyễn Thị Lợi Tổ 1    
27 Huỳnh Tưởng Tổ 1    
28 Phan Thị Thanh Xuân Tổ 1    
29 Lâm Hồng Khanh Tổ 1    
30 Bùi Phước Lâm Tổ 1    
31 Lê Thị Thúy Tổ 1    
32 Lê Thị Nhiễu Tổ 1    
33 Võ Thị Hội Tổ 1    
34 Lê Thị Hương Tổ 1    
35 Trần Minh Hà Tổ 1    
36 Nguyễn Xuân Hà Tổ 1    
37 Nguyễn Xuân Hải Tổ 1    
38 Trần Lộc Tổ 1    
39 Lương Quang Vinh Tổ 1    
40 Võ Văn Hoạt Tổ 1    
41 Hứa Đại Cúc Tổ 1    
42 Võ Lai Tổ 1    
43 Hồ Đắc Sự Tổ 1    
         
Tổng số hộ đạt GĐVH năm 2018: 42/43, Tỷ lệ: 97,67 %      

TỔ 2:

STT Họ và tên chủ hộ Tổ dân phố Ghi chú
1 Nguyễn Quang Báu Tổ 2  
2 Võ Trai Tổ 2  
3 Trần Văn Hương Tổ 2  
4 Trần Thị Thuận Tổ 2  
5 Văn Thị Thi Tổ 2  
6 Trần Công Thục Tổ 2  
7 Nguyễn Thị Phụng Tổ 2  
8 Trương Thị Nga Tổ 2  
9 Hồ Thị Kinh Tổ 2  
10 Lê Thị Miên Tổ 2  
11 Đinh Văn Hiền Tổ 2  
12 Phạm Sỹ Tổ 2  
13 Nguyễn Thị Minh Tổ 2  
14 Trương Thị Hạnh Tổ 2  
15 Dương Hiển Tư Tổ 2  
16 Nguyễn Trợ Tổ 2  
17 Trương Mỹ Tổ 2  
18 Nguyễn Thị Hội Tổ 2  
19 Tạ Lư Tổ 2  
20 Phạm Thị Một Tổ 2  
21 Phạm Thị Tùng Tổ 2  
22 Nguyễn Thị Mân Tổ 2  
23 Bùi Văn Ngỡi Tổ 2  
24 Bùi Văn Mau Tổ 2  
25 Vương Thị Xuân Tổ 2  
26 Võ Thị Thạnh Tổ 2  
27 Nguyễn Thị Ngọc Lệ Tổ 2  
28 Trần Anh Dũng Tổ 2  
29 Phạm Phụng Tổ 2  
30 Nguyễn Thị Kim Dung Tổ 2  
31 Phan Ngọc Trang Tổ 2  
32 Nguyễn Phúc Mãnh Tổ 2  
33 Trương Thọ Tổ 2  
34 Võ Được Tổ 2  
35 Huỳnh Mộng Lương Tổ 2  
36 Huỳnh Văn Nghĩa Tổ 2  
37 Bùi Thị Cẩm Hồng Tổ 2  
38 Bùi Văn Ngãi Tổ 2  
39 Trần Thị Hai Tổ 2  
40 Đoàn Hải Tổ 2  
41 Phạm Thị Tuyết Tổ 2  
42 Phan Thị Minh Hường Tổ 2  
43 Trần Đắc Thắng Tổ 2  
44 Trần Đắc Tùng Tổ 2  
45 Phạm Thị Hoài Phương Tổ 2  
46 Võ Khải Ca Tổ 2  
47 Huỳnh Văn Nhơn Tổ 2  
48 Nguyễn Thị Non Tổ 2  
49 Dương Thị Anh Tổ 2  
50 Nguyễn Ân Tổ 2  
51 Nguyễn Bảo Quốc Tổ 2  
52 Nguyễn Thị Thùy Vân Tổ 2  
53 Trương Văn Hải Tổ 2  
54 Phạm Nguyên Phước Tổ 2  
55 Trần Thanh Danh Tổ 2  
56 Nguyễn Phúc Hùng Tổ 2  
57 Lê Khánh Thiện Tổ 2  

TỔ 3:

           
STT Họ và tên chủ hộ Tổ dân phố Ghi chú    
   
1 Phan Thị Ngọc Lan Tổ 3      
2 Nguyễn Thị Khá Tổ 3      
3 Lê Văn Minh Tổ 3      
4 Trương Văn Bông Tổ 3      
5 Nguyễn Thị Chiêu Tổ 3      
6 Tôn Thất Hát Tổ 3      
7 Hồ Xuân Dũng Tổ 3      
8 Nguyễn Thị Dễ Tổ 3      
9 Lê Thị Hải Hòa Tổ 3      
10 Vương Cúc Tổ 3      
11 Phạm Thị Mơ Tổ 3      
12 Huỳnh Viết Lâm Tổ 3      
13 Lê Tấn Cơ Tổ 3      
14 Huỳnh Viết Bi Tổ 3      
15 Phạm Phi Hải Tổ 3      
16 Nguyễn Văn Trung Tổ 3      
17 Hồ Thị Vạn Tổ 3      
18 Trương Sinh Tổ 3      
19 Nguyễn Văn Tư Tổ 3      
20 Tạ Văn Em Tổ 3      
21 Trần Anh Tổ 3      
22 Phạm Thị Hồng Tổ 3      
23 Lê Thị Mưa Tổ 3      
24 Võ Khả Tổ 3      
25 Phan Thị Huệ Tổ 3      
26 Lê Thị Xuyến Tổ 3      
27 Trương Hòa Tổ 3      
28 Nguyễn Thị Mai Tổ 3      
29 Trương Thị Liên Tổ 3      
30 Phạm Hội Tổ 3      
31 Võ Thị Nga Tổ 3      
32 Phan Văn Thông Tổ 3      
33 Thân Vĩnh Tý Tổ 3      
34 Ngô Tấn Sơn Tổ 3      
35 Trần Quốc Toản Tổ 3      
36 Triệu Thị Mai Tổ 3      
37 Nguyễn Tấn Dũng Tổ 3      
38 Lê Hát Tổ 3      
39 Lê Anh Phương Tổ 3      
40 Trần Đắc Ân Tổ 3      
41 Dư Văn Lộc Tổ 3      
42 Ngô Ái Kim Tổ 3      
43 Phan Trung Thành Tổ 3      
44 Trần Mười Tổ 3      
45 Trần Lê Bảo Tuyên Tổ 3      
46 Lê Thị Nậy Tổ 3      
47 Trương Thị Trâm Tổ 3      
48 Trần Thị Bích Ngọc Tổ 3      
49 Tăng Thị Quýt Tổ 3      
50 Trần Anh Tuấn Tổ 3      
51 Nguyễn Tấn Cường Tổ 3      
52 Hồ Thị Ngọc Tiên Tổ 3      
53 Phan Thị Phú Tổ 3      
54 Võ Văn Lập Tổ 3      
55 Nguyễn Dũng Tổ 3      
56 Phạm Văn Khanh Tổ 3      
57 Trần Thị Liễu Tổ 3      
58 Nguyễn Thị Hoàng Tổ 3      
59 Lê Thị Hai Tổ 3      
60 Huỳnh Viết Khánh Tổ 3      
61 Võ Minh Hùng Tổ 3      
62 Nguyễn Tấn Thành Tổ 3      
63 Lê Thị Hồng Tổ 3      
64 Ngô Thị Liễu Tổ 3      
65 Nguyễn Thị Á Tổ 3      
66 Võ Đình Sum Tổ 3      
67 Trần Thị Ngọ Tổ 3      
68 Phạm Thị Thủy Tổ 3      
69 Lê Ngọc Hiệp Tổ 3      
           
Tổng số hộ đạt GĐVH năm 2018: 65/69, Tỷ lệ: 94,2 %        

TỔ 4:

           
STT Họ và tên chủ hộ Tổ dân phố Ghi chú    
   
1 Nguyễn Thị Bền Tổ 4      
2 Nguyễn Thị Biểu Tổ 4      
3 Nguyễn Thị Nga Tổ 4      
4 Lê Trực Tổ 4      
5 Võ Đình Chương Tổ 4      
6 Trương Thị Đừng Tổ 4      
7 Bùi Thị Hoa Tổ 4      
8 Nguyễn Cư Tổ 4      
9 Nguyễn Cư Tổ 4      
10 Đặng Ngọc Tuấn Tổ 4      
11 Trương Thị Toàn Tổ 4      
12 Lương Thị Như Hoa Tổ 4      
13 Thang Đức Trung Tổ 4      
14 Phan Trước Tổ 4      
15 Nguyễn Thị Tuyết Tổ 4      
16 Phan Anh Đoàn Tổ 4      
17 Nguyễn Thị Khá Tổ 4      
18 Phạm Thị Nuôi Tổ 4      
19 Phùng Thị Mơ Tổ 4      
20 Nguyễn Ngọc Hà Tổ 4      
21 Trần Thị Xuân Lan Tổ 4      
22 Trần Đắc Thường Tổ 4      
23 Phạm Thị Hòa Tổ 4      
24 Đinh Văn Dũng Tổ 4      
25 Nguyễn Phú Tân Tổ 4      
26 Nguyễn Thị Điểm Tổ 4      
27 Trương Văn Dưỡng Tổ 4      
28 Đặng Thị Mừng Tổ 4      
29 Trần Ba Tổ 4      
30 Trần Đắc Tưởng Tổ 4      
31 Nguyễn Thị Loan Tổ 4      
32 Nguyễn Văn Tửu Tổ 4      
33 Trần Thị Tám Tổ 4      
34 Phạm Anh Thy Tổ 4      
35 Trần Xin Tổ 4      
36 Phạm Văn Tuấn Tổ 4      
37 Trần Công Hiền Tổ 4      
38 Lê Diễn Tổ 4      
39 Lê Thị Dục Tổ 4      
40 Trần Bá Trung Tổ 4      
41 Nguyễn Tấn Hồng Tổ 4      
42 Trần Văn Nhân Tổ 4      
43 Đặng Ngọc Huỳnh Tổ 4      
44 Trần Thị Thời Tổ 4      
45 Quang Hà Tổ 4      
46 Nguyễn Tấn Thỉnh Tổ 4      
47 Đinh Thị Thu Tổ 4      
48 Hứa Thị Hoa Tổ 4      
49 Trang Thị Lý Tổ 4      
50 Trần Đắc Tín Tổ 4      
51 Nguyễn Tiến Hùng Tổ 4      
52 Nguyễn Thị Phượng Tổ 4      
53 Phan Minh Hoàng Tổ 4      
54 Đỗ Thị Cúc Tổ 4      
55 Nguyễn Văn Thiện Tổ 4      
56 Lê Thị Hương Tổ 4      
           
Tổng số hộ đạt GĐVH năm 2018: 54/56, Tỷ lệ: 96,43%        

TỔ 4:

           
STT Họ và tên chủ hộ Tổ dân phố Ghi chú    
   
1 Nguyễn Thị Bền Tổ 4      
2 Nguyễn Thị Biểu Tổ 4      
3 Nguyễn Thị Nga Tổ 4      
4 Lê Trực Tổ 4      
5 Võ Đình Chương Tổ 4      
6 Trương Thị Đừng Tổ 4      
7 Bùi Thị Hoa Tổ 4      
8 Nguyễn Cư Tổ 4      
9 Nguyễn Cư Tổ 4      
10 Đặng Ngọc Tuấn Tổ 4      
11 Trương Thị Toàn Tổ 4      
12 Lương Thị Như Hoa Tổ 4      
13 Thang Đức Trung Tổ 4      
14 Phan Trước Tổ 4      
15 Nguyễn Thị Tuyết Tổ 4      
16 Phan Anh Đoàn Tổ 4      
17 Nguyễn Thị Khá Tổ 4      
18 Phạm Thị Nuôi Tổ 4      
19 Phùng Thị Mơ Tổ 4      
20 Nguyễn Ngọc Hà Tổ 4      
21 Trần Thị Xuân Lan Tổ 4      
22 Trần Đắc Thường Tổ 4      
23 Phạm Thị Hòa Tổ 4      
24 Đinh Văn Dũng Tổ 4      
25 Nguyễn Phú Tân Tổ 4      
26 Nguyễn Thị Điểm Tổ 4      
27 Trương Văn Dưỡng Tổ 4      
28 Đặng Thị Mừng Tổ 4      
29 Trần Ba Tổ 4      
30 Trần Đắc Tưởng Tổ 4      
31 Nguyễn Thị Loan Tổ 4      
32 Nguyễn Văn Tửu Tổ 4      
33 Trần Thị Tám Tổ 4      
34 Phạm Anh Thy Tổ 4      
35 Trần Xin Tổ 4      
36 Phạm Văn Tuấn Tổ 4      
37 Trần Công Hiền Tổ 4      
38 Lê Diễn Tổ 4      
39 Lê Thị Dục Tổ 4      
40 Trần Bá Trung Tổ 4      
41 Nguyễn Tấn Hồng Tổ 4      
42 Trần Văn Nhân Tổ 4      
43 Đặng Ngọc Huỳnh Tổ 4      
44 Trần Thị Thời Tổ 4      
45 Quang Hà Tổ 4      
46 Nguyễn Tấn Thỉnh Tổ 4      
47 Đinh Thị Thu Tổ 4      
48 Hứa Thị Hoa Tổ 4      
49 Trang Thị Lý Tổ 4      
50 Trần Đắc Tín Tổ 4      
51 Nguyễn Tiến Hùng Tổ 4      
52 Nguyễn Thị Phượng Tổ 4      
53 Phan Minh Hoàng Tổ 4      
54 Đỗ Thị Cúc Tổ 4      
55 Nguyễn Văn Thiện Tổ 4      
56 Lê Thị Hương Tổ 4      
           
Tổng số hộ đạt GĐVH năm 2018: 54/56, Tỷ lệ: 96,43%        

TỔ 5:

           
STT Họ và tên chủ hộ Tổ dân phố Ghi chú    
   
1 Lâm Bảy Tổ 5      
2 Ngô Thị Bê Tổ 5      
3 Huỳnh Thị Ta Tổ 5      
4 Lê Viết Hoàng Tổ 5      
5 Nguyễn Ngọc Hồ Tổ 5      
6 Ngô Văn Minh Tổ 5      
7 Bùi Thị Biên Tổ 5      
8 Trần Văn Châu Tổ 5      
9 Thái Văn Trung Tổ 5      
10 Lê Thị Liên Tổ 5      
11 Nguyễn Thị Bỉnh Tổ 5      
12 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Tổ 5      
13 Đặng Công Tiến Tổ 5      
14 Nguyễn Thị Sáu Tổ 5      
15 Nguyễn Văn Nam Tổ 5      
16 Hứa Doãn Long Tổ 5      
17 Nguyễn Thị Hành Tổ 5      
18 Phan Hùng Tổ 5      
19 Trương Văn Thế Tổ 5      
20 Đinh Danh Tổ 5      
21 Đỗ Sanh Tổ 5      
22 Nguyễn Thị Phương Tổ 5      
23 Nguyễn Văn Bá Tổ 5      
24 Trần Thị Xuân Mai Tổ 5      
25 Mai Quang Hậu Tổ 5      
26 Nguyễn Ngọc Hưng Tổ 5      
27 Nguyễn Thanh Bình Tổ 5      
           
Tổng số hộ đạt GĐVH năm 2018: 26/27, Tỷ lệ: 96,8%        

 

BAN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA P. TÂN AN

Lượt xem:  189 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường