KHỐI PHỐ XUÂN MỸ
KHỐI PHỐ XUÂN MỸ (30/10/2018)
DANH SÁCH HỘ ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2018

TỔ 1:

STT Họ và tên chủ hộ Tổ dân phố Ghi chú
1 Phạm Thị Liễu Tổ 1  
2 Nguyễn Thị Thanh Liêm Tổ 1  
3 Nguyễn Thị Bảy Tổ 1  
4 Huỳnh Ngọc Châu Tổ 1  
5 Phan Xuân Hùng Tổ 1  
6 Phan Xuân Thọ Tổ 1  
7 Đặng Ngọc Bảy Tổ 1  
8 Trần Hùng Tổ 1  
9 Châu Toàn Hiền Tổ 1  
10 Võ Thị Vinh Tổ 1  
11 Nguyễn Thị Tùng Tổ 1  
12 Phạm Thị Nhởi Tổ 1  
13 Trần Thiện Thiệu Tổ 1  
14 Đỗ Lai Tổ 1  
15 Nguyễn Thị Lụa Tổ 1  
16 Phạm Thị Út Tổ 1  
17 Phan Lân Tổ 1  
18 HứaThị Ẩm Tổ 1  
19 Phan Thị Thỏa Tổ 1  
20 Nguyễn Thị Hồng Tổ 1  
21 Đỗ Thị Thanh Vân Tổ 1  
22 Nguyễn Tăng Thanh Sơn Tổ 1  
23 Đỗ Văn Nam Tổ 1  
24 Trần Thị Ánh Tổ 1  
25 Nguyễn Hữu Mẫn Tổ 1  
26 Phan Thị Thanh Bình Tổ 1  
27 Trương Ngọc Tín Tổ 1  
28 Phan Thị Lan Tổ 1  
29 Nguyễn Hữu Vinh Tổ 1  
30 Nguyễn Thị Xin Tổ 1  
31 Đỗ Ngọc Minh Tổ 1  
32 Nguyễn Thanh Quyến Tổ 1  
33 Từ Thuận Tổ 1  
34 Trần Đình Quang Tổ 1  
35 Nguyễn Hữu Hòa Tổ 1  
36 Phan Viết Tuấn Tổ 1  
37 Nguyễn Thị Ánh Hồng Tổ 1  
38 Hứa Đức Thành Tổ 1  
39 Nguyễn Thị Em Tổ 1  
40 Trần Thiện Tân Tổ 1  
41 Nguyễn Thành Mai Tổ 1  
42 Đặng Thị Năm Tổ 1  
43 Đặng Thị Hoa Tổ 1  
44 Đặng Ngọc Tám Tổ 1  
45 Bùi Thị Nở Tổ 1  
46 Lâm Thị Trung Tổ 1  
47 Phan Viết Quý Tổ 1  
48 Phạm Thái Tổ 1  
49 Phan Thị Sáu Tổ 1  
50 Phan Thị Cúc Tổ 1  
Tổng số hộ đạt GĐVH năm 2018: 46/50 , Tỷ lệ: 92%    

TỔ 2:

           
STT Họ và tên chủ hộ Tổ dân phố Ghi chú    
   
1 Đặng Hưng Tùng Tổ 2      
2 Võ Thị Liếu Tổ 2      
3 Võ Thị Lăng Tổ 2      
4 Võ Oanh Vũ Tổ 2      
5 Phạm Thị Ký Tổ 2      
6 Trần Văn Cường Tổ 2      
7 Bùi Thị Năm Tổ 2      
8 Nguyễn Thị Lại Tổ 2      
9 Phạm Hồng Phúc Tổ 2      
10 Mai Văn Thu Tổ 2      
11 Phan Xuân Hiên Tổ 2      
12 Phan Thị Lài Tổ 2      
13 Trần Văn Dũng Tổ 2      
14 Lê Vĩnh Tổ 2      
15 NguyễnVăn Đại Tổ 2      
16 Đỗ Văn Đông Tổ 2      
17 Nguyễn Thị Nữ Tổ 2      
18 Trần Văn Trạch Tổ 2      
19 Trần Đình Thương Tổ 2      
20 Mai Xuân Hiển Tổ 2      
21 Hoàng Hà Tổ 2      
22 Mai Văn Tấn Tổ 2      
23 Phạm Văn Cường Tổ 2      
24 Nguyễn Thị Tam Tổ 2      
25 Lê Viết Nhợ Tổ 2      
26 Nguyễn Thị Hiền Tổ 2      
27 Trần Văn Nhàn Tổ 2      
28 Lê Cao Phương Tổ 2      
29 Đoàn Thị Mỳ Tổ 2      
30 Lê Thị Thanh Trang Tổ 2      
31 Hồ Tuân Tổ 2      
32 Võ Hữu Tiến Tổ 2      
33 Hồ Tài Tổ 2      
34 Đặng Ngọc Sáu Tổ 2      
35 Nguyễn Văn Cứ Tổ 2      
36 Đỗ Thị Thu Tổ 2      
37 Hồ Tứ Tổ 2      
38 Huỳnh Văn Tuân Tổ 2      
39 Thái Thị Hòa Tổ 2      
40 Võ Thị Liên Tổ 2      
           
Tổng số hộ đạt GĐVH năm 2018: 37/40 , Tỷ lệ: 92,5 %      

TỔ 3 :

           
STT Họ và tên chủ hộ Tổ dân phố Ghi chú    
   
1 Võ Văn Điền  Tổ 3      
2 Nguyễn Văn Nhi Tổ 3      
3 Trịnh Thị Hoa Tổ 3      
4 Bùi Phước Vĩnh Tổ 3      
5 Nguyễn Thị Hương Tổ 3      
6 Kiều Kim Minh Tổ 3      
7 Ngô Đa Tư Tổ 3      
8 Trần Thị Hồng Tổ 3      
9 Nguyễn Thị Thanh Thúy Tổ 3      
10 Nguyễn Văn Chiến Tổ 3      
11 Trần Thị Nga Tổ 3      
12 Phạm Phú Thanh Tổ 3      
13 Ngô Viết Xuân Tổ 3      
14 Trần Văn Nhân Tổ 3      
15 Trần Thị Mỹ Tổ 3      
16 Hoàng Bình Tú Tổ 3      
17 Lê Thị Hý Tổ 3      
18 Huỳnh Quang Thành Tổ 3      
19 Lê Thanh Nghiệp Tổ 3      
20 Võ Dũng Tổ 3      
21 Võ Văn Hùng Tổ 3      
22 Nguyễn Ngọc Tâm Tổ 3      
23 Hà Văn Kinh Tổ 3      
24 Trương Văn Tiến Tổ 3      
25 Phan Xuân Đông Tổ 3      
26 Trần Thị Cúc Tổ 3      
27 Trần Công Đông Tổ 3      
28 Nguyễn Chua Tổ 3      
29 Trần Hữu Bình Tổ 3      
30 Huỳnh Thị Kim Tuyến Tổ 3      
31 Phan Kỳ Tổ 3      
32 Trần Thị Hà Tổ 3      
33 Huỳnh Tấn Anh Tổ 3      
34 Nguyễn Văn Nhân Tổ 3      
35 Đặng Thị Năm Tổ 3      
36 Văn Thị Lụa Tổ 3      
37 Huỳnh Tấn Hùng Tổ 3      
38 Mai Thị Bích Chơn Tổ 3      
39 Nguyễn Thị Hồng Tổ 3      
40 Lưu Thị Tư Tổ 3      
41 Đặng Thị Nhi Tổ 3      
42 Nguyễn Thị Dũng Tổ 3      
43 Huỳnh Phú Thức Tổ 3      
44 Trần Thị Lục Tổ 3      
45 Trần Thế Nhân Tổ 3      
46 Lê Văn Thông Tổ 3      
47 Võ Thị Liễu Tổ 3      
48 Trần Thị Lộc Tổ 3      
49 Ngô Thị Mai Tổ 3      
50 Trần Quang Thiện Tổ 3      
51 Hoàng La Tổ 3      
52 Phan Phước Tám Tổ 3      
53 Nguyễn Thị Duyên Tổ 3      
54 Trần Thị Gạo Tổ 3      
55 Nguyễn Anh Tổ 3      
56 Lê Thị Hạnh Tổ 3      
57 Hoàng Gia Bình Tổ 3      
58 Nguyễn Ngọc Hùng Tổ 3      
59 Nguyễn Ngọc Hoàng Tổ 3      
60 Võ Ngọc Tuấn Tổ 3      
61 Nguyễn Thị Kim Chi Tổ 3      
62 Nguyễn Duy Bình Tổ 3      
           
Tổng số hộ đạt GĐVH năm 2018: 61/62  , Tỷ lệ: 98,39%      

TỔ 4:

           
STT Họ và tên chủ hộ Tổ dân phố Ghi chú    
   
1 Nguyễn Ngọc Phước Tổ 4      
2 Đỗ Tử Lộc Tổ 4      
3 Nguyễn Thị Nhàn Tổ 4      
4 Đỗ Thị Rân Tổ 4      
5 Võ Vĩnh Khoa Tổ 4      
6 Ngô Văn Dũng Tổ 4      
7 Nguyễn Yến Tổ 4      
8 Ngô Đình Nhựt Tổ 4      
9 Nguyễn Thị Diệp Tổ 4      
10 Ngô Quang Dũng Tổ 4      
11 Phạm Thị Bốn Tổ 4      
12 Trần Thị Xuân Anh Tổ 4      
13 Đinh Thị Xuân Thọ Tổ 4      
14 Huỳnh Thị Bình Tổ 4      
15 Thái Thanh Nam Tổ 4      
16 Nguyễn Thị Cường Tổ 4      
17 Nguyễn Thị Huấn Tổ 4      
18 Võ Văn Sinh Tổ 4      
19 Trần Thị Thanh Tâm Tổ 4      
20 Đoàn Ngọc Chiêu Tổ 4      
21 Nguyễn Văn Tâm Tổ 4      
22 Lê Hùng Phương Tổ 4      
23 Kiều Thị Việt Tổ 4      
24 Lê Lập Tổ 4      
25 Phạm Ái Tổ 4      
26 Trần Hùng Vỹ Tổ 4      
27 Trương Nữ Thu Hà Tổ 4      
28 Trương Cảnh Thu Tổ 4      
29 Trương Văn Lượng Tổ 4      
30 Huỳnh Kim Quang Tổ 4      
31 Phùng Mạnh Tổ 4      
32 Phan Thanh Trung Tổ 4      
33 Nguyễn T. Minh Chính Tổ 4      
34 Phạm Phụng Tổ 4      
35 Phạm Tuấn Tổ 4      
36 Phan Tư Tương Tổ 4      
37 Đỗ Minh Thắng Tổ 4      
38 Trần Thị Hồng Tổ 4      
39 Trần Thị Lệ Hạ Tổ 4      
40 Nguyễn Thị Đương Tổ 4      
41 Hồ Tú Tổ 4      
42 Đoàn Thị Thuận Tổ 4      
43 Thái Thị Minh Phương Tổ 4      
44 Trần Tuấn Ngọc Tổ 4      
45 Nguyễn Văn Châu Tổ 4      
46 Đoàn Văn Nẫm Tổ 4      
47 Đoàn Hiệp Tổ 4      
48 Nguyễn Như Bình Tổ 4      
49 Lê Văn Đặng Tổ 4      
50 Trần Thị Ngọc Tổ 4      
51 Lê Hoàng Vũ Tổ 4      
52 Lê Khuê Tổ 4      
53 Phạm Thị Mai Tổ 4      
54 Nguyễn Quang Duy Tổ 4      
55 Ngô Quang Vinh Tổ 4      
56 Vương Thị Minh Tổ 4      
57 Đỗ Công Thành Tổ 4      
58 Đặng Công Thanh Tổ 4      
59 Trần Hồng Anh Tổ 4      
60 Trần Thị Sanh Tổ 4      
61 Võ Đức Hạnh Tổ 4      
62 Trương Thị Hạnh Tổ 4      
63 Võ Nhượng Tổ 4      
64 Huỳnh Kim Minh Tổ 4      
65 Nguyễn Ngọc Thịnh Tổ 4      
66 Đỗ Xuân Thảo Tổ 4      
67 Phan Ngọc Trân Tổ 4      
68 Dương Ngọc Liệu Tổ 4      
69 Ngô Thanh Trí Tổ 4      
           

Tổng số hộ đạt GĐVH năm 2018: 67/69 , Tỷ lệ: 97,1%

TỔ 4:

STT Họ và tên chủ hộ Tổ dân phố Ghi chú
1 Huỳnh Thanh Sỹ Tổ 5  
2 Trần Bảo Ân Tổ 5  
3 Trần Văn Thái Tổ 5  
4 Trần Công Thống Tổ 5  
5 Xa Thị Dung Tổ 5  
6 Đặng Minh Minh Tổ 5  
7 Trần Văn Nam Tổ 5  
8 Lê Văn Bảy Tổ 5  
9 Trương Văn Lắm Tổ 5  
10 La Tấn Nam Tổ 5  
11 Trương Văn Nhân Tổ 5  
12 Nguyễn Dũng Tổ 5  
13 Trần Thị Bích Hường Tổ 5  
14 Trần Hữu Vân Tổ 5  
15 Phạm Công Dục Tổ 5  
16 Nguyễn Quốc Trung Tổ 5  
17 Trần Chân Tổ 5  
18 Huỳnh Kim Cư Tổ 5  
19 Huỳnh Trực Tổ 5  
20 Nguyễn Đình Minh Tổ 5  
21 Nguyễn Ánh Tổ 5  
22 Hoàng Thị Thu Mai Tổ 5  
23 Trần Hạn Tổ 5  
24 Nguyễn Văn Đăng Tổ 5  
25 Phạm Đức Nhã Tổ 5  
26 Trần Minh Quang Tổ 5  
27 Đỗ Thanh Hùng Tổ 5  
28 Lê Tuấn Tổ 5  
29 Lê Ngọc Thuấn Tổ 5  
30 Lê Ngọc Thuận Tổ 5  
31 Dương Tấn Tùng Tổ 5  
32 Lê Hải Hậu Tổ 5  
33 Trần Thị Tường Tổ 5  
34 Quang Thị Mua Tổ 5  
35 Bùi Thị Thu Thảo Tổ 5  
     
Tổng số hộ đạt GĐVH năm 2018: 34/35 , Tỷ lệ: 97,14 %  

 

BAN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA P. TÂN AN

Lượt xem:  215 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường