KHỐI PHỐ AN PHONG
KHỐI PHỐ AN PHONG (30/10/2018)
DANH SÁCH HỘ ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA NĂM 2018
STT Họ và tên chủ hộ Tổ dân phố Ghi chú
1 Đinh Thị Lũy Tổ 1  
2 Mai Thị Tấn Tổ 1  
3 Nguyễn Huy Anh Tổ 1  
4 Đặng Thanh Hùng Tổ 1  
5 Mai Hùng Tổ 1  
6 Nguyễn Sanh Tổ 1  
7 Nguyễn Thanh Tổ 1  
8 Mai Xinh Tổ 1  
9 Mai Thị Thuận Tổ 1  
10 Mai Thị Ta Tổ 1  
11 Mai Thị Sáu Tổ 1  
12 Nguyễn Tường Tổ 1  
13 Nguyễn Thị Anh Tổ 1  
14 Mai Thị Nguyệt Tổ 1  
15 Nguyễn Thanh Trường Tổ 1  
16 Nguyễn Thanh Tuấn Tổ 1  
17 Nguyễn Thị Mừng Tổ 1  
18 Lê Út Tổ 1  
19 Phạm Thị Lý Tổ 1  
20 Nguyễn Văn Sỹ Tổ 1  
21 Nguyễn Trung Tổ 1  
22 Hoàng Văn Xuân Tổ 1  
23 Võ Trung Sơn Tổ 1  
24 Đinh Văn Chất Tổ 1  
25 Mai Ngộ Tổ 1  
26 Nguyễn Hơn Tổ 1  
27 Đỗ Văn Nhứt Tổ 1  
28 Nguyễn Tú Tổ 1  
29 Huỳnh Tấn Quang Thịnh Tổ 1  
30 Ngô Thị Quyền Tổ 1  
31 Tạ Đào Tổ 1  
32 Nguyễn Đức Phương Tổ 1  
33 Nguyễn Thị Thắng Tổ 1  
34 Tạ Thị Thùy Tổ 1  
35 Tạ Ngọc Sang Tổ 1  
36 Nguyễn Thị Diên Tổ 1  
37 Nguyễn Bằng Tổ 1  
38 Lê Hào Tổ 1  
39 Hứa Công Hảo Tổ 1  
40 Đặng Thị Hồng Tổ 1  
41 Nguyễn Xuân Hạnh Tổ 1  
42 Trần Thị Nhàn Tổ 1  
43 Phan Quang Sáu Tổ 1  
44 Huỳnh Bình Tổ 1  
45 Phùng Văn Hoàng Tổ 1  
46 Trần Thế Sơn Tổ 1  
47 Đặng Văn Hưng Tổ 1  
48 Phan Thị Ngọc Hiếu Tổ 1  
49 Hứa Văn Tiến Tổ 1  
50 Nguyễn Khiêm Tổ 1  
51 Võ Thị Dành Tổ 1  
52 Nguyễn Năm Tổ 1  
53 Nguyễn Vũ Đình Duy Tổ 1  
54 Liêu Trí Lạc Tổ 1  
55 Lâm Thị Đa Tổ 1  
56 Lâm Văn Nam Tổ 1  
57 Nguyễn Dầy Tổ 1  
58 Nguyễn Thị Phượng Tổ 1  
59 Tạ Ngọc Hà Tổ 1  
60 Tạ Ngọc Lư Tổ 1  
61 Phan Vĩnh Tổ 1  
62 Lê Hồ Phước Vĩnh Tổ 1  
63 Phan Thới Tổ 1  
64 Nguyễn Sum Tổ 1  
65 Phan Thản Tổ 1  
66 Tạ Ngọc Hóa Tổ 1  
67 Tạ Tập Tổ 1  
68 Nguyễn Phùng Tổ 1  
69 Nguyễn Thanh Phương Tổ 1  
70 Nguyễn Văn Minh Tổ 1  
71 Nguyễn Văn Tùng Tổ 1  
72 Lê Liên Tổ 1  
73 Nguyễn Văn Thời Tổ 1  
74 Huỳnh Thị Phương Tổ 1  
75 Nguyễn Xuân Triều Tổ 1  
76 Ngô Văn Vỹ Tổ 1  
77 Ngô Anh Tuấn Tổ 1  
78 Nguyễn Thị Bớt Tổ 1  
79 Tạ Thị Hoa Tổ 1  
80 Hứa Thị Hạnh Tổ 1  
81 Bùi Tấn Phú Tổ 1  
82 Nguyễn Thị Bích Tổ 1  
83 Nguyễn Thị Liên Tổ 1  
84 Trần Văn Trung Tổ 1  
85 Phan Thị Hường Tổ 1  
86 Nguyễn Thị Bình Tổ 1  
87 Mai Ngọc Phước Tổ 1  
88 Lê Văn Sơn Tổ 1  
89 Lê Văn Tâm Tổ 1  
90 Trần Huỳnh Liên Tổ 2
91 Lê Thị Bích Nga Tổ 2
92 Đoàn  Chua Tổ 2
93 Nguyễn Thị Tuyết Tổ 2
94 Đặng Nhất Thống Tổ 2
95 Lê Viết Hai Tổ 2
96 Huỳnh Văn Tiến Tổ 2
97 Dương Tân Tổ 2
98 Nguyễn Văn Tiến Tổ 2
99 Lê Viết Hải Đường Tổ 2
100 Đặng Lự Tổ 2
101 Nguyễn Nhơn Tổ 2
102 Nguyễn Văn Hồng Tổ 2
103 Nguyễn Thị Dốn Tổ 2
104 Dương Ất Tổ 2
105 Nguyễn Văn Hùng Tổ 2
106 Hồ Củng Tổ 2
107 Trần Lộc Tổ 2
108 Trang Tiến Tổ 2
109 Trang Tuấn Tổ 2
110 Trang Tính Tổ 2
111 Nguyễn Thị Siêm Tổ 2
112 Đoàn Chanh Tổ 2
113 Nguyễn Tình Tổ 2
114 Võ Trung Châu Tổ 2
115 Võ Trung Hùng Tổ 2
116 Lâm Thị Dui Tổ 2
117 Trang Thanh Tổ 2
118 Nguyễn Thị Đào Tổ 2
119 Nguyễn Sáu Tổ 2
120 Nguyễn Kim Chương Tổ 2
121 Mai Trinh Tổ 2
122 Đào Văn Ngọc Tổ 2
123 Dương Xê Tổ 2
124 Mai Thị Hạnh Tổ 2
125 Dương Thị Thơm Tổ 2
126 Vương Ngọc Thiện Tổ 2
127 Ngô Thanh Tùng Tổ 2
128 Trần Thị Hiếu Tổ 2
129 Đỗ Dung Tổ 2
130 Tạ Thị Em Tổ 2
131 Lâm Thị Út Tổ 2
132 Trương Thị Nhành Tổ 2
133 Lâm Thị Bông Tổ 2
134 Lê Thị Vân Tổ 2
135 Lê Thị Phương Hoa Tổ 2
136 Võ Anh Đào Tổ 2
137 Tạ Ngọc Quý Tổ 2
138 Vũ Thị Thanh Phương Tổ 2
139 Nguyễn Thị Lan Tổ 2
140 Trang Thanh Hưng Tổ 2
141 Trang Thanh Hùng Tổ 2
142 Nguyễn Anh Tú Tổ 2
143 Nguyễn Thị Yến Tổ 2
144 Dương Hòa Tổ 2
145 Võ Bá Tùng Tổ 2
146 Trang Hữu Thành Tổ 2
147 Lê Trần Phan Tổ 2
148 Trần Lê Hùng Tổ 2
149 Phạm Thị Thông Tổ 2
150 Trần Đình Tân Tổ 2
151 Trần Duy Khoa Tổ 2
152 Nguyễn Hữu Tuyên Tổ 2
153 Trần Quang Tuấn Tổ 2
154 Nguyễn Văn Tuấn Tổ 2
155 Phan Ngọc Quý Tổ 2
156 Dương Hùng Tổ 2
157 Võ Văn Vinh Tổ 2
158 Trần An Phước Tổ 2
159 Nguyễn Đỗ Trung Kiên Tổ 2
160 Trần Văn Lý Tổ 2
161 Hứa Công Thơ Tổ 3  
162 Nguyễn Thị Soạn Tổ 3  
163 Hứa Công Thuận Tổ 3  
164 Hứa Công Duy Tổ 3  
165 Ngô Đây Tổ 3  
166 Lê Thị Tổ 3  
167 Hà Thị Nên Tổ 3  
168 Hứa Thạnh Tổ 3  
169 Hứa Thị Lệ Hoa Tổ 3  
170 Nguyễn Thị Tùng Tổ 3  
171 Nguyễn Thị Mai Tổ 3  
172 Hà Hùng Tổ 3  
173 Nguyễn Văn Đó Tổ 3  
174 Nguyễn Thị Chúc Tổ 3  
175 Hứa Thị Thả Tổ 3  
176 Võ Tám Tổ 3  
177 Lê Thảo Tổ 3  
178 Lê Hữu Dũng Tổ 3  
179 Đỗ Thị Lưỡng Tổ 3  
180  Nguyễn Viết Hậu Tổ 3  
181 Lê Thị Hợp Tổ 3  
182 Nguyễn Thượng Nhân Tổ 3  
183 Nguyễn Viết Lĩnh Tổ 3  
184 Đinh Thị Chiêm Tổ 3  
185 Bùi Thanh Tuấn Tổ 3  
186 Nguyễn Ngọc Thị Tổ 3  
187 Hứa Công Hai Tổ 3  
188 Nguyễn Văn Thành Tổ 3  
189 Đào Văn Quang Tổ 3  
190 Hứa Công Tuấn Tổ 3  
191 Hà Trọng Cát Tổ 3  
192 Tạ Thị Hoán Tổ 3  
193 Trương Văn Khá Tổ 3  
194 Võ Văn Thọ Tổ 3  
195 Nguyễn Hoàng Phi Tổ 3  
196 Trần Trần  Hùng Tổ 3  
197 La Văn Thành Tổ 3  
198 Lê Văn Phước Tổ 3  
199 Đỗ Như Châu Tổ 3  
200 Nguyễn Thị Chín Tổ 3  
201 Phạm Ngọc Dũng Tổ 4  
202 Nguyễn Văn Sơn Tổ 4  
203 Nguyễn Kiểu Tổ 4  
204 Nguyễn Văn Trúc  Tổ 4  
205 Phạm Kim Ký Tổ 4  
206 Trần Thị Kim Vân  Tổ 4  
207 Phan Thị Phụng Tổ 4  
208 Võ Hướng Tổ 4  
209 Huỳnh Tiến Ngọc Tổ 4  
210 Nguyễn Kim Thạnh Tổ 4  
211 Đinh La Cầm Phong Tổ 4  
212 Văn Phú Phận Tổ 4  
213 Trần Thị Liên Tổ 4  
214 Trương Kim Tổ 4  
215 Hồ Mạnh Quy Tổ 4  
216 Vương Thị Em Tổ 4  
217  Trần Phi Long Tổ 4  
218 Vương Xinh Tổ 4  
219 Nguyễn Quốc Việt Tổ 4  
220 Nguyễn Thị Lý Tổ 4  
221 Huỳnh Hồ Tổ 4  
222 Trần Văn Hải Tổ 4  
223 Đinh Văn Học Tổ 4  
224 Nguyễn Thị Sang Tổ 4  
225 Đinh Thành Tuấn Tổ 4  
226 Tô Bội Điền Sơn Tổ 4  
227 Huỳnh Quang Thuyền Tổ 4  
228 Nguyễn Văn Dũng Tổ 4  
229 Lê Tấn Bê Tổ 4  
230 Võ Văn Lựu Tổ 4  
231 Ngô Quang Thắng Tổ 4  
232 Huỳnh Thị Thúy Vân Tổ 4  
233 Nguyễn Viết Trình Tổ 4  
234 Nguyễn Thanh Tín Tổ 4  
235 Nguyễn Hồng Kỳ Tổ 4  
236 Lê Đông Bảo Tổ 4  
237 Nguyễn Ngọc Anh Tổ 4  
238 Nguyễn Nhạn Tổ 4  
239 Võ Văn Cơ Tổ 4  
240 Nguyễn Thị Vọng Tổ 4  
241 Nguyễn Văn Vinh Tổ 4  
242 Phan Thị Liên Tổ 4  
243 Khương Đình Nam Tổ 4  
244 Phạm Kim Quang Tổ 4  

 

BAN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA P. TÂN AN

Lượt xem:  175 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 6 1 2 3 4 5 6
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường