Mặt trận và các đoàn thể
Giới thiệu > Mặt trận và các đoàn thể
Danh sách lãnh đạo Mt và các đoàn thể
(27/10/2016)
Danh sách lãnh đạo Mt và các đoàn thể

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Lê Thị Dân

Chủ tịch Mặt trận

0972190474

02

Trần Thị Minh

Chủ tịch PN

0914094739

03

Nguyễn Đình Minh

Chủ tịch Hội Nông dân

0905137949

04

Nguyễn Văn Tấn

Chủ tịch CCB

0935702307

05

Võ Như Bình

Bí thư Đoàn TN

0905926594

 

UBND Phường Tân An

Lượt xem:  177 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường