Người có công
Thủ tục hành chính > Người có công
Người có công
(21/06/2017)
thủ tục hành chính đối với người có công

1 Hồ sơ bổ sung thân nhân chủ yếu của liệt sĩ
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu xác nhận đơn xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và nộp hồ sơ tại UBND phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh- xã hội của UBND phường kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình UBND phường xác nhận hồ sơ bổ sung thân nhân chủ yếu của liệt sĩ và  chuyển hồ sơ về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+  Bản khai bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ ( Mẫu 5 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014  của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).
+ Bản sao bản sao một trong các giấy tờ làm căn cứ pháp pháp lý chứng minh mối quan hệ với liệt sĩ như sau:
a) Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ: Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, biên bản gia đình hoặc họ tộc;
b) Đối với đề nghị bổ sung tình hình thân nhân là con liệt sĩ: giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nuôi con nuôi.
+ Bằng Tổ quốc ghi công (bản sao).
-  Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết:  Trong thời gian 5 ngày khi UBND phường nhận đủ hồ sơ hợp lệ chuyển phòng Lao động thương binh xã hội Thành phố.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+  Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Thủ  tướng chính phủ quy định, chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
+ Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014  của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo hồ sơ đã chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
- Lệ phí: không.

2 Xác nhận hồ sơ công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh không còn giấy tờ
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người đi xác nhận hồ sơ xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh – xã hội của UBND phường tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ trình UBND phường xác nhận hồ sơ công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh (không áp dụng cho đối tượng không hoạt động trong quân đội, công an nhân dân)
+ Bước 3: cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường
- Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  phường Sơn Phong.
- Thành phần hồ sơ:
+ Bản khai cá nhân đề nghị xác nhận hưởng chính sách như thương binh (theo mẫu TB ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 về hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.)
+ Các giấy tờ chứng minh tham gia cách mạng như lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, các giấy tờ chứng minh bị thương
(Các loại giấy tờ gốc có thể hiện bị thương ghi trong lý lịch Đảng, lý lịch quân nhân, Quyết định nghỉ hưu hoặc giấy ra viện, giấy chuyển viện, giấy chứng thương).
+ Giấy xác nhận của Hội cựu Thanh niên xung phong cấp xã (đối với người bị thương có tham gia thanh niên xung phong, nếu cấp dưới không có Hội thì Hội cấp trên trực tiếp xác nhận);
+ Giấy xác nhận đề nghị của Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi cấp xã về xác nhận người hưởng chính sách như thương binh;
+ Biên bản họp hội đồng xác nhận người có công ( theo mẫu BB-TB  ban hành kèm theo thông tư lien tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 về hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.)
+ Biên bản niêm yết công khai đối tượng đề nghị xác nhận người hưởng chính sách thương binh ( theo mẫu BBNY  ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 về hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.
+ Danh sách niêm yết người bị thương đề nghị xác nhận hưởng chính sách như thương binh ( theo mẫu DSNY  ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 về hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.)
+ Phiếu xác minh  (theo mẫu XM  ban hành kèm theo thông tư lien tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 về hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.)
- Số lượng hồ sơ: 04 bộ.
- Thời hạn giải quyết: sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND phường có trách nhiệm  đề nghị Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh có ý kiến bằng văn bản về xác nhận người hưởng chính sách như thương binh.
Niêm yết công khai tại nơi cư trú, thông báo trên phương tiện thông tin truyền thanh để lấy ý kiến nhân dân trong thời hạn tối thiểu 15 ngày.
Sau đó họp Hội đồng xác nhận người có công phường  họp xét duyệt, lập biên bản, chuyển toàn bộ hồ sơ đảm bảo yêu cầu về Phòng Lao động thương binh xã hội Thành phố giải quyết.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Thủ tướng chính phủ quy định, chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 về hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.
+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND  phường Sơn Phong.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo hồ sơ đủ điều kiện đã chuyển cơ quan cấp trên.
- Lệ phí: không.

3 Xác nhận đơn đề nghị cấp lại  giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu xác nhận đơn xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và nộp hồ sơ tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh - xã hội của UBND phường kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình chuyển hồ sơ về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ theo mẫu.
+ bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ theo mẫu.
+ Bản sao bằng Tổ quốc ghi công.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND  phường Sơn Phong.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+  Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Thủ  tướng chính phủ quy định, chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
+ Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014  của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo hồ sơ đảm bảo yêu cầu chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
-Lệ phí: không.

4 Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu xác nhận đơn xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và nộp hồ sơ tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh - xã hội của UBND phường kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình chuyển hồ sơ về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  UBND  phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Đơn đề nghị  theo mẫu LS 7 ( ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân)
+ Biên bản ủy quyền theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân)
+ Bản sao bằng Tổ quốc ghi công
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.
- Thời hạn giải quyết:  5 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND phường có trách nhiệm  kiểm tra, lập danh sách  gởi về Phòng Lao động TBXH Thành phố.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+  Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Thủ  tướng chính phủ quy định, chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND  phường Sơn Phong.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo hồ sơ đảm bảo yêu cầu chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
- Lệ phí: không

5.Hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi bằng Tổ quốc ghi công
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu xác nhận đơn xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh- xã hội của UBND phường kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình UBND phường xác nhận đơn đề nghị cấp lại bằng Tổ quốc ghi công và chuyển hồ sơ về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Thành phố.
+ Bước 3: Người có yêu cầu nhận văn bản xác nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp lại bàng Tổ quốc ghi công theo mẫu TQ1 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

+Bản khai tình hình thân nhân Liệt sỹ theo mẫu.
+bản sao giấy chứng nhận gia đình Liệt sỹ.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ chuyển Phòng Lao động Thương binh xã hội Thành phố.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+  Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Thủ  tướng chính phủ quy định, chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
+ Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường Sơn Phong.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo hồ sơ đảm bảo yêu cầu chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
-Lệ phí: không.

6 Hồ sơ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp đã từ trần
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu xác nhận hồ sơ xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và nộp hồ sơ tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh- xã hội của UBND phường kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình UBND phường xác nhận hồ sơ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp đã từ trần và chuyển hồ sơ về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố giải quyết.
+ Bước 3: Người có yêu cầu nhận hồ sơ có xác nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần theo mẫu.
+ Bản sao giấy chứng tử.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ chuyển Phòng Lao động Thương binh xã hội Thành phố.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo hồ sơ đảm bảo yêu cầu chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
- Lệ phí: không.

7 Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu xác nhận đơn xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và nộp hồ sơ tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh- xã hội của UBND phường kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình UBND phường xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh và chuyển hồ sơ về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.
+ Bước 3: Người có yêu cầu nhận văn bản xác nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh (theo mẫu).
+ Hai tấm ảnh 2 x 3cm (trong vòng 6 tháng kể từ khi làm đơn).
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ chuyển Phòng Lao động Thương binh xã hội Thành phố.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND  phường Sơn Phong.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo hồ sơ đảm bảo yêu cầu chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
- Lệ phí: Không.

8 Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu xác nhận đơn xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và nộp hồ sơ tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh- xã hội của UBND phường kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình UBND phường xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và chuyển hồ sơ về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.
+ Bước 3: Người có yêu cầu nhận văn bản xác nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Bản khai cá nhân (Mẫu số 8-TĐ1)
+ Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng, hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc các giấy tờ hợp lệ khác có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù. Đối với Thương binh đang hưởng chế độ thì phải có thẻ thương binh- tù.
+ Quyết định trợ cấp một lần (mẫu số 8-TĐ2) của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi UBND phường nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường Sơn Phong.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Thông báo hồ sơ đảm bảo yêu cầu chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
-Lệ phí: Không.

9 Thẩm định hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu xác nhận đơn xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và nộp hồ sơ tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh- xã hội của UBND phường kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình Hội đồng thực hiện chính sách cấp xã xem xét, niêm yết và UBND phường xác nhận hồ sơ đề nghị phong tặng và truy tặng Danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và chuyển hồ sơ về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.
+ Bước 3: Người có yêu cầu nhận văn bản xác nhận hồ sơ tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Bản khai cá nhân ( Bà mẹ còn sống) (theo mẫu số 01a/BMVNAH ban hành kèm theo nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ).
+ Bản khai thân nhân ( Bà mẹ từ trần- theo mẫu số 01b/BMVNAH ban hành kèm theo nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ).
+ Trường hợp Bà mẹ đã từ trần thì người được uỷ quyền kê khai hồ sơ phải có biên bản uỷ quyền , giấy ủy quyền của gia đình, tộc họ. ( theo mẫu số 02/BMVNAH ban hành kèm theo nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ).
+ Biên bản xét đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ( theo mẫu 03/BMVNAH ban hành kèm theo nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ).
+Danh sách đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ( theo mẫu 04/BMVNAH ban hành kèm theo nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ).
+ Bằng Tổ Quốc ghi công của liệt sĩ (bản sao có chứng thực).
+ Số lượng hồ sơ: 07 bộ
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi UBND phường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường Sơn Phong.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng ngày 29/8/1994.
+ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005.
+Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
+Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 về  sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
+Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Thông báo hồ sơ đảm bảo yêu cầu chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
- Lệ phí: Không.

10 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu xác nhận đơn xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh- xã hội của UBND phường kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình Hội đồng thực hiện chính sách phường xem xét, niêm yết và UBND phường xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam và chuyển hồ sơ về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.
Các yếu tố được UBND phường xác nhận bao gồm:
+ Tình trạng sức khoẻ của người tham gia kháng chiến có con đẻ bị dị dạng, dị tật trên cơ sở ý kiến của y tế phường.
+ Tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người hoạt động kháng chiến trên cơ sở ý kiến của y tế phường.
+ Trường hợp không có vợ (chồng) hoặc có con trước khi đi tham gia kháng chiến sau khi về địa phương không sinh con được và bị suy giảm khả năng lao động.
+ Trường hợp có vợ (chồng) nhưng vô sinh trên cơ sở Giấy chứng nhận vô sinh của Bệnh viện y tế cấp tỉnh.
(UBND phường xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học kể cả đối với quân nhân, công an nhân dân đang tại ngũ).

+ Bước 3: Người có yêu cầu nhận hồ sơ có xác nhận  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Bản khai  theo mẫu
+ Các giấy tờ chứng minh tham gia hoạt động, chiến đẫu tại vùng sử dụng chất độc hóa học, quyết định phục viên xuất ngũ, giấy chuyển thương, chuyển viện… Bản sao lý lịch cán bộ, đảng viên, quân nhân, huân chương, huy chương chiến sỹ giải phóng, Bản sao bệnh án điều trị… Giấy chứng nhận vô sinh của Bệnh viện cấp tỉnh trở lên (không cần giấy chứng nhận vô sinh của Bệnh viện đối người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đã hết tuổi lao động đối với nữ đủ 55 tuổi trở lên và với nam đủ 60 tuổi trở lên; là thương binh, bệnh binh do thương tật, bênh tật ở cột sống mà bị liệt hai chi dưới.) hoặc giấy xác nhận có con dị dạng, dị tật của UBND phường.
+ Số lượng hồ sơ: 03 bộ
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc sau khi UBND phường nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường Sơn Phong.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo hồ sơ đảm bảo yêu cầu chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
- Lệ phí: Không.

11 Hồ sơ mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh - xã hội của UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình Hội đồng thực hiện chính sách cấp xã xem xét, niêm yết và UBND cấp xã xác nhận hồ sơ mai táng phí cho đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng và chuyển hồ sơ về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.
+ Bước 3: Người có yêu cầu nhận văn bản xác nhận hồ sơ tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+Bản khai của thân nhân người có công từ trần theo mẫu
+ Giấy chứng tử
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường Sơn Phong.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Thông báo hồ sơ đảm bảo yêu cầu chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
- Lệ phí: Không.

12 Thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần.
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu thẩm định hồ sơ xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
Trường hợp người chết không còn thân nhân thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đứng ra tổ chức mai táng phí làm bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí gửi UBND phường.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh- xã hội của UBND phường kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình UBND phường xác nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần và chuyển hồ sơ về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.
+ Bước 3: Người có yêu cầu nhận hồ sơ có xác nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại UBND phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+Bản khai của thân nhân người có công từ trần theo mẫu.
+ Giấy chứng tử.
+ Bản sao Huân chương, huy chương kháng chiến.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc sau khi UBND phường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường Sơn Phong.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Thông báo hồ sơ đảm bảo yêu cầu chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
- Lệ phí: Không.

13 Thẩm định hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu xác nhận hồ sơ xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh- xã hội của UBND phường kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình Hội đồng thực hiện chính sách phường xem xét, niêm yết và UBND phường xác nhận hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng và chuyển hồ sơ về phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.
+ Bước 3: Người có yêu cầu nhận văn bản xác nhận hồ sơ tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  UBND phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+Bản khai cá nhân theo mẫu.
+ Bản sao một trong các giẩy tờ sau chứng nhận Kỷ niệm chương, Tổ quốc ghi công, bằng có công với nước, hoặc Huân chương, Huy chương kháng chiến.
+ Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong bằng Có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình thì kèm theo giấy xác nhận của cơ quan Thi đua-Khen thưởng thành phố.
+ Quyết định trợ cấp hàng tháng (mẫu số 10-CC2) hoặc quyết định trợ cấp một lần (mẫu số 10-CC3) của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ
- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc sau khi UBND phường nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường Sơn Phong.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Thông báo hồ sơ đảm bảo yêu cầu chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
- Lệ phí: Không.

14 Thẩm định hồ sơ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu xác nhận hồ sơ xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh- xã hội của UBND phường kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình UBND phường xác nhận hồ sơ trợ cấp ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ và chuyển hồ sơ về phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.
+ Bước 3: Người có yêu cầu nhận hồ sơ có xác nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo (mẫu số 01-ƯĐGD)
+ Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua- Khen thưởng cấp huyện.
+ Quyết định trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (mẫu số 9-KC2).
+ Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc sau khi UBND cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND phường Sơn Phong.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Thông báo hồ sơ đảm bảo yêu cầu chuyển cơ quan cấp trên giải quyết.
-Lệ phí: Không.

15
Xác nhận hộ nghèo (gia đình khó khăn)
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Người có yêu cầu xác nhận hộ nghèo (gia đình khó khăn) nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
+ Bước 2: Cán bộ thương binh- xã hội của UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì trình UBND phường xác nhận hộ nghèo (gia đình khó khăn).
+ Bước 3: Người có yêu cầu nhận văn bản xác nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường.
- Cách thức thực hiện: cá nhân trực tiếp nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Sơn Phong.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Đơn  đề nghị xác nhận hộ nghèo (gia đình khó khăn).
+ Bản sao hộ khẩu gia đình.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: trong ngày.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND  phường Sơn Phong.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận của UBND  phường Sơn Phong.
- Lệ phí: không./.

 

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường