Thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (22/04/2015)
Thực hiện phát động thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng cuộc thi.

            Thực hiện Kế hoạch số 4476/KH-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Công văn số 4904/UBND-NC ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng, tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Việc tổ chức hưởng ứng cuộc thi nhằm mục đích tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của cơ quan Nhà nước ở Trung ương về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; thông qua cuộc thi, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển đất nước vững mạnh, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Song song với mục đích, kế hoạch đặt ra yêu cầu: Việc tổ chức cuộc thi phải quán triệt theo tinh thần các văn bản của Đảng và Nhà nước về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia dự thi; xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các phòng, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức hưởng ứng, tham gia cuộc thi, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả.
 
 
Thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi, đáp án và các tài liệu phục vụ thi: Do Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương ban hành, trong đó: Thể lệ cuộc thi, bộ câu hỏi có gửi kèm theo Kế hoạch của Sở và các tài liệu liên quan đến cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
http://www.sotuphapqnam.gov.vn và các trang tin điện tử khác của cấp Trung ương và địa phương.
Sở đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Công đoàn Sở, Đoàn Thanh niên Sở tổ chức phổ biến, giới thiệu về tinh thần, nội dung của Hiến pháp; mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan tới việc tổ chức cuộc thi; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh thuộc quyền quản lý hưởng ứng, tham gia cuộc thi; tiếp nhận và tập hợp bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh thuộc phòng, đơn vị mình gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Sở.
Thời gian gửi bài dự thi về Sở: Các phòng, đơn vị nhận và tập hợp bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh của phòng, đơn vị mình quản lý và gửi về Sở (qua Văn phòng Sở - Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi cấp Sở): trước 17 giờ ngày 30/3/2015./.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lượt xem:  1,342 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản pháp luật

Website các phòng ban - xã phường