Các phường
du lịch, tour du lich
Thông tin liên hệ > Các phường
Khối Phường
(18/04/2015)
Danh bạ
VIII. KHỐI PHƯỜNG
 
1. PHƯỜNG CẨM AN
 Địa chỉ: Khối Tân Thịnh
 Số ĐT: 0510 3927 360
 Email: Congha106@gmail.com
 Fax:
 
 
Võ Nể
TUV, Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3938222
 NR:
 DĐ: 0913 406310
 Email:
 
 
Lê Thị Tài 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3938 222
 NR: 0510 3927 390
 DĐ: 0935 716158
 Email:
 
 
Đinh Dũng
Phó Chủ tịch HĐND 
 
 
 CQ: 0510 3927 360
 NR:
 DĐ: 0935 617108
 Email:
 
 
Lê Tấn Việt
Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3927 360
 NR:
 DĐ: 0905 440315
 Email:
 
 
Nguyễn Thành Công
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3927 360
 NR:
 DĐ: 
 Email:
 
 
Nguyễn Văn Quang
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3927 360
 NR:
 DĐ: 0905 233412
 Email:
 
 
2. PHƯỜNG CẨM CHÂU
 Địa chỉ: 456 Cửa Đại
 Số ĐT: 0510 3861 226
 Email:
 Fax:
 
 
Đinh Cao Thắng
TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3923 998
 NR:
 DĐ: 0905 860737
 Email:
 
 
Lương Sơn 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3863 341
 NR:
 DĐ: 0905 247074
 Email:
 
 
Lê Bợ
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3861 226
 NR:
 DĐ: 0905 701895
 Email:
 
 
Nguyễn Thị Hồng
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3861 226
 Email:
 
 
3. PHƯỜNG CẨM NAM
 Địa chỉ: Khối Châu Trung
 Số ĐT: 0510 3936 158
 Email:
 Fax:
 
 
Nguyễn Đình Hòa
TUV, Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3936 158
 NR:
 DĐ: 0982 221973
 Email:
 
Trương Văn Trung
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3936 158
 NR:
 DĐ: 0905 504016
 Email:
 
 
Đỗ Văn Tuấn
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3864 770
 NR: 0510 3936 059
 DĐ: 0913 422351
 Email:
 
 
Trần Trung Năm
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3936 158
 NR:
 DĐ: 01229 580589
 Email:
 
 
Phạm Công Định 
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3864 770
 NR:
 DĐ: 0906 478909
 Email:
 
 
Phạm Kiêu 
Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3864 770
 NR:
 DĐ: 0935 807909
 Email:
 
 
4. PHƯỜNG CẨM PHÔ
 Địa chỉ: 82 Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0510 3916 690
 Email:
 Fax:
 
 
Nguyễn Đức Chung
TUV, Bí thư Đảng ủy,
 
 
 
 CQ: 0510 3916 690
 NR: 
 DĐ: 0983 178007
 Email:
 
 
Ngô Tòa
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3864 643
 NR: 0510 3864 757
 DĐ: 0913 888679
 Email:
 
 
Nguyễn Tấn Cường
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3861 221
 NR:
 DĐ: 0905 060665
 Email:
 
 
Ngô Nguyên Thọ
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3916 690
 NR:
 DĐ: 0905 137592
 Email:
 
 
 
 
Dương Thị Thu Trà
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3861 221
 NR:
 DĐ: 0905 038565
 Email:
 
 
5. PHƯỜNG CỬA ĐẠI
 Địa chỉ: Khối Phước Trạch
 Số ĐT: 0510 3927 683
 Email:
 Fax:
 
 
Tạ Thị Sinh
TUV, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3927 690
 NR:
 DĐ: 0905 553169
 Email:
 
 
Dương Văn Sáu
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3927 683
 NR:
 DĐ: 0914 230690
 Email:
 
 
Nguyễn Sinh
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3927 685
 NR:
 DĐ: 0905 017502
 Email:
 
 
Võ Xí
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3927 681
 NR:
 DĐ: 0905 652150
 Email:
 
 
Phan Thị Thái Hòa
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3927 007
 NR:
 DĐ: 097 3656081
 Email:
 
 
Lê Công Sỹ 
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3927 007
 NR:
 DĐ: 0914 245601
 Email:
 
 
6. PHƯỜNG MINH AN
 Địa chỉ: 146 Trần Phú
 Số ĐT: 0510 3861 223
 Email:
 Fax:
 
 
Bùi Văn Dũng
TUV, Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3862 895
 NR: 
 DĐ: 0988 6207000
 Email: 
 
Lê Ngọc Anh
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 
  CQ: 0510 3861 223
 NR:
 DĐ: 0974 159109
 Email:
 
 
Lê Quang Trung 
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3861 223
 NR:
 DĐ: 0914 057212
 Email:
 
 
Huỳnh Thị Mai
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3861 223
 NR:
 DĐ: 
 Email:
 
 
Tạ Ngọc Ánh 
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3861 223
 NR:
 DĐ: 
 Email:
 
 
Nguyễn Trần Vũ 
Phó Chủ tịch UBND
 
 CQ: 0510 3861 223
 NR:
 DĐ: 0983321863
 Email:
 
7. PHƯỜNG SƠN PHONG
 Địa chỉ:  Tổ 16 Khối Phong Thiện – Sơn Phong
 Số ĐT: 3914 011
 Email:
 Fax:
 
 
Dương Thị Toàn
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND
 
 
  CQ: 0510 2211 913
 NR:
 DĐ: 
 Email:
 
 
 
Chủ tịch UBND phường
 
 
 CQ: 0510 3861 232
  Email:
 
 
Phạm Văn Dũng
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 
 
 
8. PHƯỜNG TÂN AN
 Địa chỉ: 544 Hai Bà Trưng
 Số ĐT: 0510 3921 501
 Email:
 Fax:
 
 
Trần Lộc
Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3921 051
 NR:
 DĐ: 0917 986620
 Email:
 
 
Trần Xuân Tính
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3921 051
 NR:
 DĐ: 
 Email:
 
 
Lê Mới
TUV, Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3920 392
 NR :
 DĐ: 0905 357248
 Email:
 
 
Ngụy Thị Như Đào
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3864 201
 NR:
 DĐ: 01652 663074
 Email:
 
 
Đinh Hoa 
Phó Chủ tịch UBND
 
 
 CQ: 0510 3864 201
 NR:
 DĐ: 0127 8737965
 Email:
 
 
9. PHƯỜNG THANH HÀ
 Địa chỉ: Khối 6
 Số ĐT: 0510 3864 040
 Email:
 Fax:
 
 
Nguyễn Kim Châu
Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 3922 283
 NR:
 DĐ: 
 Email:
 
 
Kiếu Văn Sang
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
 
 
 CQ: 0510 6545 292
 NR:
 DĐ: 0967060599
 Email:
 
 
Kiếu Văn Sang
Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 6545 292
 NR:
 DĐ: 0967060599
 Email:
 
 
Nguyễn Kim Trình
Phó Chủ tịch HĐND
 
 
 CQ: 0510 3864 040
 NR:
 DĐ: 0983 357158
 Email:
 
Nguyễn Văn Tú
 Chủ tịch UBND
 
 
 
CQ: 0510 3864 040
 NR: 0510 3922 021
 DĐ: 0905 652477
 Email:
 
Nguyễn Văn Nhật 
Phó Chủ tịch UBND
 
 CQ: 0510 3864 040
 NR :
 DĐ: 0935 071 371
 Email:

 

Lượt xem:  1 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích