Khối Đảng
du lịch, tour du lich
Thông tin liên hệ > Khối Đảng
Khối Đảng
(17/04/2015)
Danh bạ
KHỐI ĐẢNG
 
1. THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY
  
 
Kiều Cư
  Bí Thư Thành ủy
 
NR: 0510 3862 214
DĐ: 0905 118239
Email: kieucu@gmail.com
 
Trần Ánh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
 
 
CQ: 0510 3861 510               
NR: 0510 3861 020
DĐ: 0905 193937  
2. BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY
 
Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo
Số ĐT: 0510 3914 055
Email: 
Fax:

 
 
Vương Quốc Hòa
UV. BTV, Trưởng Ban
CQ: 0510 3914 056
NR: 0510 3930121
DĐ:0905 163562 
 
Trần Nhĩ
Phó Trưởng Ban, Bí thư Chi bộ

CQ: 0510 3914 055
NR: 0510 3863 009
DĐ: 0905 137591
Email: trannhibdvtu@gmail.com
 
 
Trần Hẩn
Phó Trưởng Ban

CQ: 0510 3914055
NR:
DĐ: 0983352312
Email: tranhanbdvtu@gmail.com
 
3. BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY
  
Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo
Số ĐT: 0510 3861230
Email: bantochuc.hoian@gmail.com
Fax:

 
 
Tạ Ngọc Quý 
UV. BTV, Trưởng Ban,
Bí thư Chi bộ
 
CQ: 0510 3911 163
NR: 0510 3862 919
DĐ: 0905 023147
Email: tangocquy@vnn.vn
 
Phan Thị  Thái Bình 
TUV, Phó Trưởng Ban
CQ: 0510 3861230
NR: 
DĐ: 0935 502547
Email: thaibinhha82@gmail.com
4. BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY
 
Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo
Số ĐT: 0510 3861 265
Email: tuyengiaoha@gmail.com
Fax:
 
 
 
Nguyễn Ưng
UV. BTV, Trưởng Ban,
Bí thư Chi bộ
 
CQ: 0510 3861 265
NR: 0510 
DĐ: 0914 026 227
Email: 
 
Lâm Văn Từng 
TUV, Phó Trưởng Ban

CQ: 0510 3861 265
NR:
DĐ: 0987 443 872
Email: tungbtg@gmail.com
 
 
 
5. ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY
 
Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo
Số ĐT: 0510 3861 064
Email:
Fax:
 
Tống Thị Bình
UV. BTV, Chủ nhiệm,
Bí thư Chi bộ
CQ: 0510 3861 064
NR: 0510 3933 070
DĐ: 0914 690009
Email: binhubktha@gmail.com
 
Nguyễn Anh
 TUV, Phó Chủ nhiệm
CQ: 0510 3861 064
NR:
DĐ: 0914 083472
Email: anhubktha@gmail.com
Trần Thị Thanh Nga
 Phó Chủ nhiệm
CQ: 0510 3861 064
NR: 0510 3933623
DĐ: 0905 356061
Email: 
6. VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
 
Địa chỉ: 11 Trần Hưng Đạo
Số ĐT: 0510 3861 380
Email: thanhuyha@gmail.com
Fax: 0510 3910 608
 
 Tống Hà
TUV, Chánh Văn phòng
 
CQ: 0510 3911 163
NR: 0510 3933 209
DĐ: 0989 226207
Email: tongha_vptu@yahoo.com.vn
 
Võ Văn Đạm
  Phó Chánh Văn phòng, Bí thư Chi bộ
 
Quảng Văn Quý
Phó Chánh Văn phòng 
CQ: 0510 3861 380               
NR: 0510 3862 596
DĐ: 0934 900765  
Email: damvptuha@gmail.com
 
CQ: 0510 2211958
DĐ: 0905 662739
7. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
Địa chỉ: 54 Nguyễn Công Trứ
Số ĐT: 0510 3862 803
Email: trungtambdcthoian@gmail.com
Fax:
 Đinh Phú Đông
 TUV, Phó Trưởng Ban tuyên giáo,
Giám đốc
 
CQ: 0510 3920 241
NR: 0510 3861 486
DĐ: 0913 419894
Email: dinhphudong@gmail.com
 
 
Nguyễn Hoài Quảng
Phó Giám đốc
CQ: 0510 3862 803
NR: 0510 3922 560
DĐ: 0989 822962
Email: hoaiquang2009@yahoo.com
 
 
 

 

Phòng Văn hóa và Thông Tin Hội An

Lượt xem:  4 Bản in Quay lại


tra cuu van ban
banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Liên kết hữu ích