Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (25/08/2017)
Ngày 15/8/2017 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4297/UBND-KTTH về việc phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 15/8/2017 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 4297/UBND-KTTH về việc phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

/Uploaded/file/chicucthue/6211-4297-UBND-KTTH%20Phoi%20hop%20QLT%20doi%20voi%20hoat%20dong%20KD%20van%20tai%20%20%20%20%20.pdf

Lê Thành

Lượt xem:  432 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Website các phòng ban - xã phường