Người có công
Thủ tục hành chính > Người có công
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
(26/07/2019)
LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ. đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

1. Lĩnh vực: Người có công

2. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) hoặc đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS) lên Ủy ban nhân dân xã

- Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận đơn và xác nhận vào đơn đề nghị.

3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.1. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị.

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5. Thời hạn giải quyết: 01 ngày

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã.

9. Phí, lệ phí: Không quy định

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS);

- Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ (mẫu số 11-MLS).

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

Tài liệu mẫu đính kèm

 

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1. Lĩnh vực: Người có công

2. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủyquyền.

- Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận và xác nhận vào giấy ủy quyền.

3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp

4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.1. Thành phần hồ sơ:

- Giấy ủy quyền

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

5. Thời hạn giải quyết: 01 ngày

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (có thời hạn 03 tháng).

9. Phí, lệ phí: Không quy định

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH.

 

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Hoạt động cơ sở

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường