UBMTTQ Việt Nam phường Cẩm Nam vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 18 nhiệm kỳ 2014-2019.