Xây dựng nhà ở và đất đai
Thủ tục hành chính > Xây dựng nhà ở và đất đai
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VẦ MÔI TRƯỜNG
(31/12/2019)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VẦ MÔI TRƯỜNG

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VẦ MÔI TRƯỜNG

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

I

Lĩnh vực đất đai

 

1

Hòa giải tranh chấp đất đai

2

II

Lĩnh vực môi trường

 

1

Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

4

2

Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

6

 

 

 

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Lĩnh vực xây dựng và môi trường. 12/10/2016

Bộ TTHC Xây Dựng và Mội Trường.

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường