Xây dựng nhà ở và đất đai
Thủ tục hành chính > Xây dựng nhà ở và đất đai
Môi trường
(08/10/2019)
Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bước 1: Nộp hồ sơ: Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án kèm theo Văn bản đề nghị cho ý kiến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết của UBND cấp xã nơi thực hiện dự án.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và chuyển cho phòng chuyên môn hoặc cán bộ thụ lý hồ sơ: 0,5 ngày làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn và đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đúng quy định thì viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn hoặc cán bộ thụ lý hồ sơ để giải quyết.

Bước 3. Có ý kiến bằng văn bản:

- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, phòng chuyên môn hoặc cán bộ thụ lý hồ sơ tham gia góp ý kiến, tham mưu trình lãnh đạo UBND cấp xã Văn bản phản hồi cho Chủ dự án. Trường hợp không có Văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự án.

- Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, lãnh đạo UBND cấp xã ký Văn bản phản hồi cho Chủ dự án.

Bước 4: Trả kết quả: 0,5 ngày làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã liên hệ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc qua đường bưu điện.

-  Một (01) Văn bản đề nghị cho ý kiến;

- Một (01) báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

01 bộ

Tải Mẫu đơn tờ khai:

UBND xã Cẩm Kim

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường