Hội đồng nhân dân
Giới thiệu > Hội đồng nhân dân
Hội đồng Nhân dân xã Cẩm Kim
(28/07/2020)
Hội đồng Nhân dân xã Cẩm Kim

Chủ tịch HĐND xã Cẩm Kim

- Họ và tên: Phan Trọng Nhân

- Số điện thoại: 0905.323.059

- Mail: Phantrongnhanck@gmail.com

 

Phó Chủ tịch HĐND xã Cẩm Kim

- Họ và tên: Huỳnh Kim Cư

- Số điện thoại: 0905.512.046

- Mail: Huynhkimcu@gmail.com

UBND

Lượt xem:  0 Bản in Quay lại


banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Website các phòng ban - xã phường