Danh mục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Danh mục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch (12/09/2017)
Thực hiện Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 05// 12/ 2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành danh mục và thời gian giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh, UBND phường Cẩm An xây dựng danh mục giải quyết TTHC trên lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để công dân trên địa bàn phường tra cứu, liên hệ giải quyết TTHC có liên quan.

DANH MỤC VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH                                 

THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN                                 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2960/QĐ-UBND ngày 05  tháng 12 năm 2011

 

 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Lĩnh vực, thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết

Ghi chú

1

 Đăng ký khai sinh

Trong ngày

 

2

 Đăng ký khai sinh quá hạn

Trong ngày

 

3

 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

Trong ngày

Trường hợp cần xác minh thì kéo dài không quá 03 ngày.

4

 Đăng ký lại việc sinh

Trong ngày

5

 Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

Trong ngày

 

6

 Đăng ký khai sinh và khai tử cho trẻ chết sơ sinh

Trong ngày

 

7

Cấp bản sao Giấy khai sinh trong nước

Trong ngày

 

8

 Đăng ký kết hôn

03 ngày

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài không quá 05 ngày làm việc

9

 Đăng ký lại kết hôn

03 ngày

10

 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Trong ngày

11

Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ sổ gốc

Trong ngày

12

Cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đăng ký lại từ sổ gốc

Trong ngày

13

 Đăng ký việc nuôi con nuôi

05 ngày

14

 Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi

05 ngày

15

 Cấp bản sao Quyết định công nhận nuôi con nuôi từ sổ gốc

Trong ngày

16

 Đăng ký việc giám hộ

Trong ngày

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên kéo dài không quá 05 ngày làm việc

17

 Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ

Trong ngày

18

Cấp bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ

Trong ngày

19

Cấp bản sao Quyết định công nhận chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

Trong ngày

20

 Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con

Trong ngày

21

 Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

Trong ngày

22

 Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi

Trong ngày

23

 Bổ sung hộ tịch, điều chỉnh nội dung trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh

Trong ngày

24

Cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

Trong ngày

25

 Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh)

Trong ngày

26

 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

Trong ngày

27

 Cấp bản sao từ sổ gốc

Trong ngày

28

 Cấp bản sao Quyết định công nhận cha, mẹ, con

Trong ngày

29

 Cấp bản sao Quyết định công nhận, chấm dứt việc giám hộ

Trong ngày

30

 Đăng ký khai tử

Trong ngày

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

31

 Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố là đã chết

Trong ngày

32

 Đăng ký khai tử quá hạn

Trong ngày

33

 Đăng ký lại việc tử

Trong ngày

34

Cấp bản sao Giấy chứng tử từ sổ gốc

Trong ngày

 

35

 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

Trong ngày

Trường hợp lượng hồ sơ chứng thực nhiều thì 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

36

 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt

Trong ngày

 Trường hợp phức tạp, cần xác minh, thời hạn giải quyết kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc

37

 Chứng thực Di chúc

Trong ngày

38

 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Trong ngày

39

 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

Trong ngày

40

 Chứng thực văn khai nhận di sản thừa kế

Trong ngày

41

 Chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản

Trong ngày

42

 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Trong ngày

43

 Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong ngày

44

 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Trong ngày

45

 Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Trong ngày

46

 Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Trong ngày

47

 Chứng thực hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất

Trong ngày

48

 Chứng thực hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất

Trong ngày

49

Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Trong ngày

50

 Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Trong ngày

51

Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Trong ngày

52

 Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà tài sản đó gắn liền với đất

Trong ngày

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

53

 Chứng thực hợp đồng bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất

Trong ngày

54

 Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Trong ngày

55

Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đấ

Trong ngày

56

 Chứng thực hủy hợp đồng, văn bản về bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất.

Trong ngày

 
Ghi chú: Thời gian giải quyết hồ sơ công việc là thời gian làm việc (không kể ngày nghỉ hàng tuần, lễ, tết), được tính kể từ ngày bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến ngày hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

UBND phường Cẩm An

Lượt xem:  265 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường