Diện tích, dân số và mật độ dân số qua các năm
Diện tích, dân số và mật độ dân số qua các năm (13/05/2015)
Có đến 31/12 hàng năm

 

DIỆN TÍCH, DÂN SỐ VÀ MẬT DỘ DÂN SỐ

Qua các năm phân theo khối phố

Tính đến 31/12/2018

 

Chia Theo Khối Phố

Năm 2017

Năm 2018

Tổ dân phố

Diện tích tự nhiên (km2)

Dân số TB (người)

Mật độ dân số (ng/km2)

Diện tích tự nhiên (km2)

Dân số TB (người)

Mật độ dân số (ng/km2)

Tổng số

 

3,557

6253

1758

3,557

6292

1769

36

An Bàng

 

1,2832

1577

1229

1,2832

1521

1186

10

An Tân

 

0,8665

1334

1540

0,8665

1348

1556

08

Tân Thành

 

0,4544

1042

2293

0,4544

1047

2305

05

Tân Thịnh

 

0,6648

1552

2335

0,6648

1616

2431

08

Tân Mỹ

 

0,2881

749

2600

0,2881

761

3337

05

 

 

Văn phòng UBND Phường Cẩm An

Lượt xem:  400 Bản in Quay lại

Văn bản mới ban hành

banner web dieu hanh Portal Quảng Nam Portal Hội An

Bộ thủ tục hành chính

Giới thiệu

Số liệu tổng hợp

Giới thiệu

Website các phòng ban - xã phường