Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
uct
du lịch, tour du lich
Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (03/06/2022)
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 về việc ban hành Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2022 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngoài các mục tiêu cụ thể đối với các khu vực đồng bằng và miền núi, hải đảo, biên giới. Chương trình còn đặt ra mục tiêu: Thí điểm xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ đời sống tinh thần công nhân lao động tại các khu nhà ở tập trung cho công nhân, lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, xây dựng và thực hiện ít nhất mỗi vùng (đồng bằng, miền núi thấp, miền núi cao) một mô hình điểm về xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chương trình bao gồm các nội dung: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, tiêu biểu; khu dân cư văn hóa, tiêu biểu. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tập trung nâng cao chất lượng phong trào xây dựng Tộc văn hóa trên địa bàn tỉnh. Lồng ghép thực hiện các cuộc vận động, phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ

Nguồn: https://quangnam.gov.vn

 

PhanBichHanh

Lượt xem:  253 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 5 1 2 3 4 5
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường