THƯ KÊU GỌI CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ CẨM KIM GỞI NHÂN DÂN TOÀN XÃ VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY