Đề nghị công khai thông tin người nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng theo qui định.
uct
du lịch, tour du lich
Đề nghị công khai thông tin người nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng theo qui định. (02/01/2018)
Qua quá trình quản lý theo dõi và đôn đốc thu nộp tiền thuế nợ vào NSNN đối với các doanh nghiệp nợ đọng thuế với số tiền thuế nợ dây dưa, Đội QLN và CCNT đề nghị công khai thông tin người nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng theo qui định.

Qua quá trình quản lý theo dõi và đôn đốc thu nộp tiền thuế nợ vào NSNN đối với các doanh nghiệp nợ đọng thuế với số tiền thuế nợ dây dưa, Đội QLN và CCNT đề nghị công khai thông tin người nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng theo qui định.Có danh sách kèm theo./Uploaded/file/chicucthue/danh%20s%C3%A1ch%20c%C3%B4ng%20khai%20trenTT%2011-2017.pdf

le thi mai sa

Lượt xem:  502 Bản in Quay lại

Tin đã đưa

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường