Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhiệm vụ thường xuyên
uct
du lịch, tour du lich
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Nhiệm vụ thường xuyên (10/11/2016)
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể để xác định những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét việc “học tập và làm theo” trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ chị 03-CT/TW. Ảnh: NG.ĐOAN

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ chị 03-CT/TW. Ảnh: NG.ĐOAN

Đánh giá kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT//TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn nhận: Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện “học tập và làm theo” ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên. Các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã tự giác thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu, tạo sự lan tỏa trong xã hội... Đây chính là tiền đề quan trọng để toàn tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện đạt hiệu quả tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Thực hiện Chỉ thị 05: Chú trọng nêu gương

Ngày 14.9.2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2020; đồng thời tổ chức quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy trực thuộc. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, căn cứ điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị, cấp ủy huyện và tương đương chủ động xây dựng nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phù hợp, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, đưa vào sinh hoạt chi bộ, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên. Hàng năm, các cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị, ban ngành, đoàn thể... xây dựng kế hoạch cá nhân về việc “học tập và làm theo”. Đặc biệt, phải gương mẫu trong thực hiện, nêu gương sáng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín, để thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần đưa nội dung “học tập và làm theo” vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và đại hội đảng bộ cấp mình, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phù hợp điều kiện đặc thù. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tùy vào điều kiện, tình hình mà các tổ chức, cá nhân xác định thêm nội dung đột phá trong “học tập và làm theo” cho kế hoạch hàng năm và cả nhiệm kỳ. “Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải tập trung xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế làm việc. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện. Người đứng đầu phải đổi mới phương thức lãnh đạo; phong cách, tác phong làm việc cần phải gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, quan liêu, hình thức; nói đi đôi với làm… Đặc biệt, trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, người đứng đầu phải xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính ngay trong cơ quan, đơn vị mình là nội dung đột phá trong thời gian tới” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhấn mạnh.

Cán bộ, đảng viên phải nêu gương

Theo PGS-TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (Ban Tuyên giáo Trung ương), so với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII có một số điểm mới. Trong đó, với Chỉ thị 05, Bộ Chính trị xác định việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều này đã nhấn mạnh hơn nữa về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học Bác đối với công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng như Chỉ thị 03.

Trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có nghĩa là, phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời, phải tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển sâu rộng hơn. Trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò của “người đứng đầu”. Ngay khi xác định mục đích, yêu cầu, chỉ thị đã nêu rõ: phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”. Trong số những phương châm thực hiện chỉ thị, Bộ Chính trị nhấn mạnh: “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, trong đó, rất quan trọng là phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo.

Bộ Chính trị lần này đặc biệt yêu cầu gắn việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Bộ Chính trị không chỉ dành riêng một nội dung để yêu cầu về công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, mà còn chỉ rõ từng nội dung cần đưa vào chương trình để bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục và đào tạo.

Bộ Chính trị khóa XII yêu cầu rất cao về việc gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm và cả nhiệm kỳ. Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu… Quan tâm đến vấn đề xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ; ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Vấn đề xây dựng những chuẩn mực trong thực thi công vụ, cũng như xác định trách nhiệm, nghĩa vụ, thẩm quyền của cán bộ, công chức là vô cùng quan trọng và cấp bách.

Trong Chỉ thị 05 không giới hạn thời gian thực hiện. Trước đây, các Chỉ thị 06-CT/TW khóa X và Chỉ thị 03 khóa XI, đều xác định việc thực hiện Chỉ thị để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ khóa X và khóa XI. Lần này, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành một Chỉ thị rộng hơn về nội hàm, cao hơn về yêu cầu và lâu dài hơn về thời gian… T.S (tổng hợp từ tuyengiao.vn)

HÀN GIANG.

 

Lượt xem:  1,730 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường