Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
uct
du lịch, tour du lich
Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (22/09/2016)
(Ngày 19-8, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

 

Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05 và Kế hoạch 03) đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung các công việc và giao trách nhiệm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện.

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

1- Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh  tổ chức hội nghị để quán triệt Chỉ thị 05, Kế hoạch 03 và học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh[1].

- Thành phần:

+ Đối với các tỉnh ủy, thành ủy, gồm: các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ, cán bộ ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo cơ quan báo chí địa phương.

+ Đối với ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh gồm: các đồng chí trong ban chấp hành, ban cán sự đảng, đảng đoàn; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

+ Đối với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương: căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thành phần tham gia hội nghị cho phù hợp.

+ Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy quy định thành phần tham gia các hội nghị học tập, quán triệt ở cấp huyện và tương đương.

- Hình thức tổ chức hội nghị:

Tùy theo tình hình, điều kiện của mỗi địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị để xác định hình thức học tập trực tiếp hay trực tuyến cho phù hợp.

- Báo cáo viên:

Chủ yếu là các đồng chí bí thư cấp ủy hoặc có thể mời những chuyên gia am hiểu, trực tiếp xây dựng các chuyên đề làm báo cáo viên.

- Thời gian tổ chức hội nghị:

+ Thời gian học tập, quán triệt các chuyên đề, đối với cấp tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không quá 1 ngày. Cấp huyện và tương đương không quá 1/2 ngày.

+ Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề của năm hoàn thành trong quí I. Riêng năm 2016, hoàn thành trong quí IV.

1.2. Tổ chức sinh hoạt định kỳ:

Các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Trung ương hướng dẫn, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

1.3. Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể:

- Căn cứ chuyên đề của toàn khóa và chuyên đề hằng năm, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh  xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho hằng năm, theo yêu cầu: gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

- Thời gian hoàn thành:

+ Kế hoạch toàn khóa hoàn thành trong quí IV-2016.

+ Kế hoạch hằng năm hoàn thành trong quí IV của năm trước.

1.4. Xây dựng kế hoạch của cá nhân cho từng năm:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện Chỉ thị 05. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp ủy, hoặc ban cán sự, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan và chi bộ nơi sinh hoạt.

- Cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

- Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hằng năm.

1.5. Rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu:

Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06-7-2012 của Ban Bí thư khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

2- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

2.1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền:

Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giao ban tuyên giáo cấp ủy xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng về: Các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch 03; Gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Định kỳ hằng quí, tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đánh giá kết quả, định hướng trọng tâm tuyên truyền của quý tiếp theo.

2.2. Tiếp tục tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”:

Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo ban tuyên giáo, đảng đoàn liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, các cơ quan báo chí, xuất bản tổ chức tuyên truyền về Giải thưởng (theo Quy chế ban hành trong Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW, ngày 17-12-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương); hướng dẫn hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động các văn nghệ sỹ, nhà báo tham gia. Tùy theo điều kiện, tổ chức trao giải của địa phương, ngành và xét chọn để tham dự trao giải ở Trung ương vào giữa các năm 2018, 2020.

2.3. Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc:

- Thường xuyên quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác 19-5 hằng năm.

3- Công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3.1. Về sơ kết, tổng kết:

- Quí IV hằng năm, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện năm trước, xây dựng kế hoạch của năm sau (riêng năm 2016 báo cáo trong tháng 12); gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Trung ương để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Thời gian tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05: Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết, kết hợp biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào dịp tháng 5 hằng năm, hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của địa phương, đơn vị.

- Việc tổng kết cho nhiệm kỳ sẽ có hướng dẫn riêng.

3.2. Về kinh phí thực hiện:

Thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC, ngày 05-3-2012 của Bộ Tài chính “hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp”.

Căn cứ Hướng dẫn, Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chủ động triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn, nếu xuất hiện những vấn đề cần bổ sung, thì đề nghị các cấp ủy phản ánh kịp thời với Ban Tuyên giáo Trung ương để nghiên cứu giải quyết, hoặc báo cáo Ban Bí thư chỉ đạo./.[1] Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ ban hành nội dung các chuyên đề trong tháng 10-2016.


Ban Tuyên giáo Trung ương

 

Lượt xem:  2,132 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :

Văn bản mới

banner van ban trung uong

Video Clip

This text will be replaced

Thư viện hình ảnh

Website các phòng ban - xã phường